HU

alig {adverb}

volume_up
Ekkor már Corbellnek úgy tűnt, mintha a hálóterem megtelne alig hallható hangokkal.
By then it seemed to Corbell that the dorm was alive with barely audible voices.
Olyan feszültség van közöttük, hogy szinte alig tudnak egymásra nézni.
The friction between these two is so profound they can barely look at each other.
A zakója zsebében cigaretta után kotorászott, alig leplezve bosszúságát.
He fumbled in his jacket pocket for a cigarette, barely masking his chagrin.
Az ilyen feltételezések alig nevezhetők objektívnek, és néha egyszerűen sértők.
Such assumptions are hardly objective and sometimes simply insulting.
Ön alig beszél az ezen emberek számára ígért megfelelő életkörülményekről.
You are hardly describing the promised livable conditions for these people.
Ami a támogatások kötöttségének feloldását illeti, alig jutottunk valamire.
As regards the uncoupling of aid, we are hardly getting anywhere.
A híd legvégén csak alig-alig láttam a bal oldali navigációs lámpa vörös fényét.
I could just discern the faint red glow cast by the port navigation light.
Alig néhány hete Brüsszelben konferenciát tartottunk a civil társadalommal.
There was a conference just a few weeks ago in Brussels with civil society.
Megrebbenti a szárnyát, és ezzel alig érzékelhető légörvényeket kavar.
If things break just right, the sparrow could trigger a tornado up at the poles.
Az utolsó varázsló hátraugrott, s alig tudott kitérni a halálos fegyver útjából.
The last sorceror staggered back, narrowly avoiding the huge weapons deadly path.
De az emlékek elhalványultak, csupán a homályos tudás maradt, hogy alig menekültek meg a haláltól.
But then the memories were gone, all but the dim knowledge that the three had narrowly escaped dying.
alig (også: bajosan)
Alig húzott a Jaguár előre, a teherautó máris visszalendült jobbra.
Scarcely had the Jaguar pulled forward when the truck swerved back to the right.
A szolidaritásról alig egy sort ír a Japánt ért első nukleáris katasztrófa után.
Scarcely a single line of solidarity after Japan's only nuclear catastrophe.
A most folyó választások során az orvostudomány alig került szóba.
This time, medicine is scarcely being mentioned as the elections take place.
Lycheas bizonytalanul a primátusra nézett, de az alig láthatóan megrázta a fejét.
Lycheas looked uncertainly at the primate, but Annias shook his head slightly.
A Bika, alig észrevehető bicegéssel, közönyösen odasétált a fekete sapkás férfihez.
Limping ever so slightly, Stump walked casually to the man with the black cap.
Miss Birdie vagyona alig haladja meg a negyvenkétezer dollárt.
Miss Birdie's fortune is slightly in excess of forty-two thousand dollars.

Eksempler av "alig" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

HungarianAmióta az ebédidőben befutott az a telefonhívás, alig bírt uralkodni az idegein.
Since the telephone call during the lunch-hour he had been in a state of nerves.
HungarianAz utolsó varázsló hátraugrott, s alig tudott kitérni a halálos fegyver útjából.
The last sorceror staggered back, narrowly avoiding the huge weapons deadly path.
HungarianS ő most itt állt szemtől szemben ádáz ellenfelével, aki alig volt kisebb, mint ő.
And now he was face to face with a furious enemy, little less than his own size.
HungarianAz alig kapott levegőt a hidegben, de hát sokat ezen már Clark sem segíthetett.
She was gasping from the cold, but there wasn't much Clark could do about that.
HungarianA bárt csaknem megtöltötte az éjszakai törzsközönség; szabad ülőhely alig akadt.
Most of the chairs and stools were occupied by the night's habitual clientele.
HungarianFelfedezésemmel eltelve Poirot-ra néztem, aki erre alig észrevehetően bólintott.
I looked at Poirot, full of my discovery, and he gave me an imperceptible nod.
HungarianAlig egy héttel ezelőtt szemtanúi lehettünk egy rendkívüli mozgalom kezdetének.
Just over one week ago we witnessed the start of an extraordinary movement there.
HungarianGyorsan visszahúzódott, és az alig résnyire nyitva maradt ajtó mögül leselkedett.
He pulled his head inside quickly and peered out through^his barely cracked door.
HungarianHirtelen hisztérikus nevetés tört ki benne, valahol mélyen, alig bírta megfékezni.
She felt high-pitched laughter building in her, and she struggled to control it.
HungarianKörbeszimatolta, ellenőrizte őket, és elmormolt egy alig érthető bocsánatkérést.
A wirehound came sniffing, checking them out, muttering an unintelligible apology.
HungarianMára alig maradtak nyomai a dolognak, de a hatása annak idején óriási lehetett.
It's quiescent now, but the effects must be powerful when the thing is roused.
Hungariankérdezi Kelly, s megáll velem szemben, alig félméternyire tőlem.
Can I help you, sir? she says as she stands across from me, just two feet away.
HungarianÉs ekkor, alig négyszáz yardnyira a házától, a madárerdő egyszer csak megszűnt.
And then, still four hundred yards from his own house, the birds just stopped.
HungarianAz ablaktörlő alig tudta tisztán tartani az üveget annyira, hogy átlássak rajta.
The windshield wiper could hardly keep the glass clear enough to see through.
HungarianAz első egy külföldi autó lehet, gondoltam, Datsun vagy Subaru, alig egy mérföldre.
The first was a foreign car, Datsun or Subaru, I thought, less than a mile away.
HungarianAzt mondja, alig tudta visszafojtani a nevetését, de George klassznak tartotta.
She said she could hardly keep from laughing, but George thought it was swell.
HungarianUdinász alig látott ki a saját szemén, ahogy egyik utcát hagyta el a másik után.
Udinaas could barely see through his own eyes, as street after street blurred past.
HungarianDianne szinte egy szót sem szólt, és az egész beszélgetés alig tartott két percig.
Dianne said almost nothing, and the entire conversation lasted under two minutes.
HungarianÚgy tűnik nekem, hogy a múltban alig vették figyelembe a halászok felhívásait.
It seems to me that scant notice was taken of appeals by fishermen in the past.
HungarianMagam is alig hittem, amikor láttam, de nem hiszem, hogy itt sok hasznát vennénk.
I hardly believe it myself, but I don't think it'll be worth a damn down here.