Tsjekkisk-engelsk oversettelse av "v činnosti"

CS

"v činnosti" engelsk oversettelse

CS

v činnosti {hunkjønn}

volume_up
v činnosti (også: v pohybu, v provozu)

Lignende oversettelser av "v činnosti" på engelsk

v preposisjon
činnosti substantiv
English

Eksempler av "v činnosti" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold. Les mer her.

CzechZískané peníze jsou používány na nákup zbraní a podporu trestné činnosti v zemi.
The money from this is used to procure weapons and encourage crime in this country.
CzechV souvislosti s touto činností rozhodně budete mít podporu Evropského parlamentu.
You will definitely have the support of the European Parliament for this work.
CzechHlasoval jsem pro toto usnesení, neboť vítám výsledky činnosti v roce 2009.
I voted for this resolution because I welcome the results of activities in 2009.
CzechV některých oblastech činnosti může být také EU schopna užitečného přínosu.
In some areas of activity, the EU may also be able to make a useful contribution.
CzechJe potřebné stanovit společná pravidla řízení činnosti přístavů v Evropské unii.
It is necessary to establish common rules governing the activity of European Union ports.
CzechSpoléhám na to, že nás další evropské instituce v této činnosti podpoří.
I am relying on the other European institutions to support us in this undertaking.
CzechÚprava pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě (
Organisation of the working time of persons performing mobile road transport activities (
CzechV té souvislosti bych chtěl zdůraznit nedostatek soudržnosti v činnosti této sněmovny.
Here I would like to point out a lack of consistency in the way this House has acted.
CzechEvropský soudní dvůr nám v naší legislativní činnosti vyjádřil podporu.
Indeed, we have had encouragement from the European Court of Justice to legislate.
CzechTyto závazné dohody stanovují cíle EU v mnoha oblastech její činnosti.
These binding agreements set out the EU's goals in its many areas of activity.
CzechPortugalské předsednictví bude určitě pokračovat v činnosti v této oblasti.
The Portuguese Presidency will certainly take work forward in this area.
CzechV otázce pirátské činnosti na moři souhlasím s rozsáhlou mezinárodní akcí.
I am all in favour of robust international action to deal with piracy on the high seas.
CzechSkupina PPE-DE by ráda viděla odezvu své činnosti v krocích Komise.
The PPE-DE Group would like to see itself reflected in the Commission's actions.
CzechJe třeba uvítat regionální aspekt, který lze spatřit v programu činností.
The regional aspect that can be seen in the programme of activities is to be welcomed.
CzechMělo by to být považováno za důležitou případovou studii v činnosti Parlamentu.
It should be taken as an important case study in Parliament's work.
CzechViry často zpomalují práci s počítačem a v rámci své činnosti způsobují další problémy.
Viruses often slow things down and cause other problems in the process.
CzechJe také jedinečným prvním krokem v činnosti Evropského parlamentu.
This also marks a unique first step in the activities of the European Parliament.
CzechTento systém však v případě trestné činnosti a machinací nefunguje.
However, this system does not work in the case of criminal activities and schemes.
CzechTéto iniciativy a činnosti se v Parlamentu dovolávalo mnoho z vás.
This initiative and activity has been called for by many of you in Parliament.
CzechNa jednotném trhu si tyto podniky v přeshraniční činnosti zpravidla vůbec nekonkurují.
As a rule, these businesses do not compete in the single market, in cross-border activity.