Svensk-engelsk oversettelse av "praktik"

SV

"praktik" engelsk oversettelse

volume_up
praktik {fell.kjønn}
SV

praktik {felleskjønn}

volume_up
1. alminnelig
“During our training, all forms of hands on work experience are important.
Vi har personligen kunnat se hur denna lag fungerar i praktiken.
We have personal experience of how this law operates in practice.
Djuren kan hålla sig friska ändå, det har vi sett exempel på i praktiken.
Animals can be healthy even without these conditions, as we know from practical experience.
– Jag vill göra ett halvårs praktik på svenska FN-delegationen i New York.
– I want to do a six month internship at Swedish UN delegation in New York.
All of our teacher education programs include internship.
Jag har genomfört min praktik på Swerea MEFOS i Luleå där jag var anställd som forskningsingenjör.
I have completed my internship at Swerea MEFOS in Luleå where I was employed as a research engineer.
praktik
Inom utbildningen ingår många moment med övningar där teori och praktik förenas.
In education, many elements with exercises that combine theory and practice.
Statsvetenskap C, Förvaltningsmodeller i teori och praktik
S0027N Political Science C, Management Models in Theory and Practice
Det är riktigt bra att få göra sin praktik under en längre sammanhängande period.
It's really good to make her practice for a longer continuous period.
volume_up
connection {subst.} [am.eng.]
Kommissionens rekommendationer i det här sammanhanget är värdefulla och måste tillämpas i praktiken.
The Commission’ s recommendations in this connection are valuable and must be put into practice.
Det innebär att ekonomisk verksamhet i dag, som är meningsfull och vettig och som låter sig omsättas i praktiken, måste ha en relation till och ett samband med kultur.
So economic activity today is to have a purpose and reason, if it is to be capable of being utilized, it must have a connection with and be relevant to culture.
praktik (også: tjänst, samfund, umgänge, släktskap)
volume_up
connexion {subst.} [brit.eng.]
Vetenskapen omsätts i praktiken och i dagens värld är dess ekonomiska och sociala följdverkningar enorma.
Science is part of the praxis and its economic and social consequences in today's world are immense.
I praktiken finns ju en praxis som har utvecklats under många år i EG-domstolen, samtidigt som en rad medlemsländer inte har förändrat sina grundlagar enligt denna praxis.
In reality a praxis has evolved over many years in the EEC Courts while a number of Member States have not changed their fundamental law in line with this praxis.
“During our training, all forms of hands on work experience are important.
praktik
2. jus
praktik
volume_up
practice {subst.} [brit.eng.]
Inom utbildningen ingår många moment med övningar där teori och praktik förenas.
In education, many elements with exercises that combine theory and practice.
Statsvetenskap C, Förvaltningsmodeller i teori och praktik
S0027N Political Science C, Management Models in Theory and Practice
Det är riktigt bra att få göra sin praktik under en längre sammanhängande period.
It's really good to make her practice for a longer continuous period.
praktik
volume_up
practise {subst.} [am.eng.]
I praktiken visar det sig att denna skuldfråga ibland över huvud taget inte går att besvara.
In practise it turns out that it is sometimes impossible to answer this question.
Det står klart att det finns en mycket stor lucka mellan teori och praktik.
It is obvious that there is a huge gap here between practising and preaching.
Detta är sanningens minut, detta är rätt tillfälle att omsätta i praktiken det vi predikar om och slå fast vad vi verkligen tror på.
This is the moment of truth, this is the moment to practise what we preach and state what we really believe in.

Synonymer (svensk) for "praktik":

praktik

Eksempler av "praktik" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold. Les mer her.

SwedishArbetsgivarna måste uppmuntras att erbjuda sina anställda utbildning och praktik.
Employers should be encouraged to arrange education and training for their employees.
SwedishDet står klart att det finns en mycket stor lucka mellan teori och praktik.
It is obvious that there is a huge gap here between practising and preaching.
SwedishJag gjorde all min praktik här och visste hur maskinerna fungerade när jag började jobba.
I did all my training here and knew how the machines worked when I started working.
SwedishSedan 2007 stöder Erasmusprogrammet emellertid även praktik på företag för studenter.
Since 2007, however, the Erasmus Programme has also been supporting student placements in enterprises.
SwedishUtbildningen innehåller både fältstudier, laborationer, praktik och teoretiska studier.
The training includes both field studies, laboratory work, practical training and theoretical studies.
SwedishUniversitets- och högskoleutbildade eller motsvarande (sex månaders praktik)
Graduates specialised in economics, law or translation
SwedishDärmed öppnas dörren på vid gavel för en människofientlig praktik.
That also throws the door wide open to misanthropic practices.
Swedish

Funderar du på att göra praktik utomlands? Här kan du läsa mer:

If you are thinking of going to another EU country to develop your work skills, be sure to read up on:

SwedishVi grundade våra överläggningar på de frivilliga avtal och riktlinjer om bästa praktik som överenskoms i Madrid 2003.
Those who run the networks must be able to see that their interests are being safeguarded.
SwedishFör mer information om praktik i utlandet kontakta:
For more information on placement abroad, please contact:
SwedishVi måste emellertid gå från retorik till praktik.
We need to move from rhetoric to practical deeds, however.
SwedishEuropeiska ungdomsportalen > Arbeta > Praktik
SwedishHar du frågor om arbetsrättsliga regler eller är du intresserad av att göra praktik i Österrike eller i andra länder?
Do you have questions about labour laws or are you interested in practical courses in Austria or abroad?
SwedishDet kompletterar på så vis förslaget till direktiv om antagning av arbetstagare till avlönad praktik.
It is thus designed to complement the proposal for a directive on the admission of workers that covers remunerated traineeships.
SwedishErkännandet av praktik bör förbättras.
Apprenticeships should also be better recognised.
SwedishArbetslöshet, tillfälliga arbeten, praktik.
SwedishVi har nätverk runt hela världen och detta innebär stora möjligheter till praktik och examensjobb i Sverige såväl som utomlands.
We have networks all around the world which offers possibilities for practical training and thesis work world wide.
SwedishHandledarbrev Praktik 2013
SwedishJag vill särskilt lyfta fram områden som utbildning och praktik för unga samt innovation, forskning och utveckling.
I would particularly highlight the issue of education and training for younger people, and the issue of innovation, research and development.
SwedishIngen frivillig praktik längre i Europa, utan en förpliktelse där praktik alltid följs av minst ett år på en arbetsplats.
There should be no more freestanding training in Europe, but a commitment that training is always followed by at least one year of work.