RO

a realiza {verb}

volume_up
Mai degrabă, vom realiza acest lucru îmbunătăţind reputaţia vinurilor noastre.
Rather, we will achieve this by further improving the reputation of our wines.
Atunci vom fi în situaţia de a realiza ceea ce ne dorim cu toţii.
Then we will be in a position to achieve what we all want to achieve.
Pentru a realiza acest lucru, trebuie să fie depăşite mai multe provocări majore.
In order to achieve this, several major challenges have still to be overcome.
Însă pentru a realiza această schimbare radicală, nu trebuie să repetăm greşelile trecutului.
But to effect that radical change, we must not repeat past mistakes.
Utilizați instrumentul Aerograf, pentru a realiza un efect aerografic în imagine.
Use the Airbrush to create an airbrush effect in the picture.
Voi lupta până la final pentru a realiza că acesta este pus în vigoare şi pus în aplicare rapid şi cu succes.
I will fight to the finish to see that it is brought into force and put into effect successfully and quickly.
., veți realiza cât de mult timp ați pierdut comutând între ferestre și căutând lucruri.
With all of that screen real estate spread out before you, you'll soon realize how much time you used to waste switching windows and looking for things.
UE a depus eforturi mari pentru a realiza pacea şi stabilitatea în ţară.
The EU has long made efforts to bring about peace and stability in the country.
Ne opunem tuturor încercărilor de a realiza o tranziție către un guvern "de facto” unilateral.
We are opposing all attempts to bring about a transition to a one-sided, 'de facto' government.
Vom continua să acordăm sprijin semnificativ Ucrainei în eforturile sale de a realiza reforme interne.
We will continue to provide Ukraine with significant support in its efforts to bring about internal reforms.

Eksempler av "a realiza" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold. Les mer her.

RomanianCât despre ceilalţi, ni se vor alătura când vor realiza că acesta este viitorul.
As for the others, they will join us when they realise that this is the future.
RomanianSunt pe deplin convins că Uniunea Europeană și Comisia pot realiza acest lucru.
I am absolutely sure that the European Union and the Commission can do that.
RomanianDnă preşedintă, aş dori să subliniez faptul că nu puteţi realiza acest lucru azi.
Madam President, I would like to make the point that you could not make this up today.
RomanianŞtim că statele care au relaţii bilaterale pot realiza reîntregirea familiei.
We know that countries which have bilateral relations can have the family connection.
RomanianNu putem stabili relaţii normale până nu se vor realiza îmbunătăţiri reale în Rusia.
We cannot continue normal relations unless concrete improvements are made in Russia.
RomanianGaleria foto Windows şi folderul Imagini pot realiza acţiuni asemănătoare.
Windows Photo Gallery and the Pictures folder can do some of the same things.
RomanianAcestea fiind spuse, probabil voi realiza o premieră, lăudând un comisar.
That said, for the first time probably ever, I am going to commend a Commissioner.
RomanianNe luptăm bărbătește pentru a ne realiza obiectivele referitoare la depășirea crizei.
We are struggling manfully to reach our targets in relation to the bail-out.
RomanianŞi acest lucru se va realiza în strânsă cooperare cu Parlamentul European.
That will be done in close cooperation and in dialogue with the European Parliament.
RomanianTotuși, pentru a realiza acest lucru, este nevoie de investiții în inovare și dezvoltare.
To this end, however, major investment is needed in innovation and development.
RomanianAlegătorii vor realiza în curând că această deteriorare a serviciului se datorează Europei.
Voters will soon realise that this deterioration in service is thanks to Europe.
RomanianVom vedea cât de repede putem realiza acest lucru, plecând de la raportul Larosière.
We will base this on the Larosière report and see how quickly we can get it into place.
RomanianConsider că ameliorarea acestei situaţii s-ar putea realiza prin următoarele măsuri:
I believe that this situation could be improved through adopting the following measures:
RomanianŢările candidate trebuie să facă un efort ferm pentru a realiza reformele necesare.
The candidate countries must make a determined effort to carry out the necessary reforms.
RomanianSe pot realiza reforme ample într-o ţară post-comunistă fără acea promisiune?
Can far-reaching reforms be carried out in a post-communist country without that promise?
RomanianPentru a realiza acest lucru, Europa trebuie să depășească problema îmbătrânirii populației.
In order to do so, Europe needs to overcome the problem of the ageing population.
RomanianTratatul de la Lisabona ne oferă bazele juridice pentru a realiza acest lucru.
The Treaty of Lisbon provides us with the legal foundations to do so.
RomanianSunt foarte recunoscătoare pentru iniţiativa Comisiei pentru bugete de a realiza acest lucru.
I am very thankful for the Committee on Budgetary Affairs' initiative to do this.
RomanianAţi afirmat că veţi realiza acest lucru abia până la sfârşitul mandatului dumneavoastră.
You said that you will only have achieved this by the end of your mandate.
RomanianAstfel, va creşte eficienţa muncii depuse pentru a realiza o soluţie energetică europeană.
This will increase the efficiency of the work to produce a European energy solution.