Norsk-engelsk oversettelse av "rette"

NO

"rette" engelsk oversettelse

NO rette
volume_up
{verb}

rette (også: korrigere)
Så vi må slite oss videre og prøve å rette opp villfarelser slik at kun de godartede og nyttige variantene av våre ideer vil fortsette å spres.
So we have to keep plugging away, trying to correct the misapprehensions so that only the benign and useful variants of our ideas continue to spread.

Eksempler av "rette" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold. Les mer her.

NorwegianHvis du snakker på den rette måten, gjør du det tydelig at å snakke ikke er å være enig.
If you talk in the right way, you make it very clear that talking is not agreeing.
NorwegianTrykkpressen var tydeligvis det rette medium for dette, men boka var feil verktøy.
The printing press was clearly the right medium for this, but the book was the wrong tool.
NorwegianOg spillere er villige til å arbeide hardt hele tiden, hvis de blir gitt den rette jobben.
And gamers are willing to work hard all the time, if they're given the right work.
NorwegianSjekk ikonet øverst i hjørnet for å forsikre deg om at du er inne på den rette brukeren.
Check the icon in the top corner to make sure you're in the right user.
NorwegianVi beklager dette, og vi ønsker å rette opp feilen snarest mulig.
We’re sorry about that, and we would like to fix this mistake as quickly as possible.
NorwegianDette er et kampsignal om å gjøre det rette for oss selv og for framtiden.
This is a terrific, terrific call to arms to do the right thing for ourselves and for the future.
NorwegianDu kan prøve å formatere den eksterne enheten for å rette disse feilene.
You can try reformatting the external device to fix these errors.
NorwegianEller bedre: Hvordan kan vi legge forholdene til rette slik at hvert enkelt samfunn kan fôre seg selv?
Or better: How can we create conditions that enable every community to feed itself?
NorwegianDu kan rette eventuelle spørsmål til Google Wallet-teamet vårt.
If you have any questions, please contact our Google Wallet team.
Norwegian2:07 Så endelig, her var det et selskap som ville gjøre det rette.
2:07 So here, finally, was a company trying to do it right.
NorwegianHangouts i HD: Hvis du har det rette utstyret, kan du sende og motta 720p HD-video via Hangouts.
Hangouts in HD: If you have the right equipment, you can send and receive 720p HD video through Hangouts.
NorwegianDu må rette opp det aktuelle retningslinjebruddet før du kan publisere en app som har blitt fjernet, på nytt.
Please do not re-publish a removed application until the policy violation has been remedied.
NorwegianEtter krigen måtte vi rette vår enorme produksjonskapasitet mot å lage produkter for fredstid.
After the war, we needed to direct our enormous production capacity toward creation of products for peacetime.
NorwegianPåse at brukeren har logget seg på den rette Google Play-kontoen, før vedkommende åpner appen din.
Please make sure that the user is logged into the appropriate Google Play account before opening your app.
NorwegianJorden kan underbygge det hvis vi velger den rette veien.
The Earth can support that if we choose the right path.
NorwegianPass på å velge de rette innstillingene fra starten av.
Please pick your desired setting from the start.
NorwegianDet betyr å være menneske og gjøre det rette.
It basically means to be human and to do the right thing.
NorwegianDet rette stedet vises også på Google Maps.
Your edited location will also show on Google Maps.
NorwegianSå jeg tok leire, en stor blokk av den, og jeg arbeidet gjennom den til, dere vet, jeg fikk fram de rette profilene.
So I took Sculpey, and I built a big block of it, and I passed it through until, you know, I got the right profiles.
NorwegianDu trenger ikke å foreta endringer på nettstedet ditt for å legge til rette for +1-knapper og sosiale kommentarer for bannerannonser.
You don’t need to make any changes to your site to accommodate +1 buttons and annotations for display ads.