Norsk-engelsk oversettelse av "man"

NO

"man" engelsk oversettelse

EN
EN
EN

"man" norsk oversettelse

volume_up
man {subst.}
NO
volume_up
Man {subst.}
NO
NO

man {hankjønn}

volume_up
man
volume_up
mane {subst.} (animal hair)
EN

man {substantiv}

volume_up
1. "human"
He said that such a man would be in a lunatic asylum, if he existed at all.
Han sa at et slikt menneske ville vært på et galehus, hvis han i det hele tatt eksisterte.
Durkheim even called us Homo duplex, or two-level man.
Durkheim kalte oss til og med Homo duplex, eller to-trinns-menneske.
This man is supposed to represent a generic human being, and all of the circles in that man are all of the cells that make up your body.
Denne personen skal representere et generisk menneske, og alle sirkler i personen er samtlige cellene som kroppen deres består av.
2. "adult male human"
5:58 Seventh Man: We invented stories, we flew around the world, while remaining in our attic.
5:58 Syvende mann: Vi fant på historier, vi fløy rundt jorden, alt fra loftet vårt.
Ralph Waldo Emerson called him "A man who does not offend by superiority."
Ralph Waldo Emerson kalte ham "En mann hvis særklasse ikke støter."
1:31 (Video) Man: You know, rather than drive today, I'm going to walk.
1:31 Video: Mann: Vet du, istedenfor å kjøre i dag, så skal jeg gå.
3. "piece in board games"
man
volume_up
brikke {m} (brikke i brettspill)
4. "powerful warship", militær
volume_up
manovar {m} (stort krigsskip)

Eksempler av "man" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

NorwegianUnder Dronning Victoria trodde man at bølger måtte være være bølger i noe -- eteren.
Victorians thought the waves had to be waves in some material medium: the ether.
Norwegian12:39 Når man snakker om disse grunnene, la oss dele det opp i visse forestillinger.
12:39 When talking about those reasons, let's break down certain preconceptions.
NorwegianMan sier jo at Jesus snakket mye om å hjelpe de utstøtte, hjelpe de fattige.
So, they say Jesus did talk a lot about helping the outcasts, helping poor people.
Norwegian(Applause) For å gjøre det kan man ikke tenke på landbruksmodellen i framtiden.
(Applause) To do that, don't look at the agribusiness model for the future.
NorwegianMan kan si, "Biff kjørte bilen til Chicago," men ikke, "Biff kjørte Chicago bilen."
You can say, "Biff drove the car to Chicago," but not, "Biff drove Chicago the car."
Norwegianman har her et lite eksempel på en liten hodeskalle -- som vi kaller mini-Yorick.
And so you have here a little example of a small skull -- what we call mini Yorick.
NorwegianLikevel, etter bare noen uker med bruk, kaster man dette materialet i søpla.
Yet, after just a few weeks of use, you'll throw this material in the trash.
Norwegianman kan tenke på det som teltstenger som faktisk øker tettheten til hele byen.
So you can think of it as tent poles that actually raise the density of the entire city.
NorwegianSaken er at såfremt de ikke er skadelige, så skal man ikke forkaste dem helt uten videre.
And the thing is, if they're not harmful, they're not to be completely dismissed.
Norwegianman kan si at skolemat er ganske viktig, egentlig, når man ser på omfanget.
So you could say that school food is quite important, really, judging the circumstances.
NorwegianNyhetssøkende væremåte er tilpasningsdyktig når ting endrer seg og man må tilpasse seg.
Novelty is adaptive when things are changing and you need to adapt yourself.
NorwegianOg det var den typen smerte - etsende smerte - som man får når man biter i iskrem.
And it was the kind of pain -- caustic pain -- that you get when you bite into ice cream.
NorwegianUtrolig ødeleggende, om man tenker utnyttelse av talentene i befolkningen.
Extraordinarily damaging, if you're talking about using the talents of the population.
NorwegianDet er som når man er slem mot sin kone fordi man er sint på noen andre.
It's like when you're mean to your wife because you're mad at somebody else.
Norwegian9:29 Min tro er at man ikke trenger å gjøre seg ond for å se på disse problemstillingene.
9:29 My belief is that you don't have to make yourself bad to look at these issues.
NorwegianOg jeg laget en fargerik ramme så man ikke skulle forveksle det med reklame.
And I framed it with color so you would not confuse it with advertising.
NorwegianMan er en tredjedel så produktiv i åpent kontorlandskaper som i stille rom.
(Ominous music) You are one third as productive in open-plan offices as in quiet rooms.
Norwegian2:37 Nå, mens -- (Applaus) Mens man følger klokken, er det et par regler å følge.
2:37 Now, while ... (Applause) While you're pushing the clock, there's a few rules to obey.
NorwegianOg man kjenner årsakssammenhengene godt i flere av disse resultatene.
And indeed, people know the causal links quite well in some of these outcomes.
NorwegianJeg lærte hvordan man bruker e-post fra ekstremistorganisasjonen jeg brukte.
I learned how to use email from the extremist organization that I used.