NO

de {pronomen}

volume_up
De beiter, de forsvarer hverandre, de arbeider sammen, de genererer velstand.
They graze, they defend each other, they work together, they generate wealth.
De begynte som uformelle vaginaintervjuer, og de ble til vaginamonologer.
They began as casual vagina interviews, and they turned into vagina monologues.
De kan gjøre dette fordi når de er veldig kalde er de det som kalles superledere.
They can do that because when they are very cold they are what's called superconducting wire.
EN

de novo {adverb}

volume_up
de novo (også: anew)

Eksempler av "de" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

NorwegianHva skjer når vi kobler de atletiske evnene til maskinene med menneskets evner?
What happens when we couple this machine athleticism with that of a human being?
NorwegianHver gang de gjør noe, sier du bare, "Oj, wow, jeg mener, hvordan gjorde du det?
Whenever they do anything, you just say, 'Well, wow, I mean, how did you do that?
NorwegianDe tilgjengelige innstillingene er som følger, fra høyest til lavest båndbredde:
The settings available in order from highest bandwidth to lowest bandwidth are:
NorwegianNedenfor finner du noen av de vanligste spørsmålene om deaktivert annonsevisning.
Below are some of our most frequently asked questions about disabled ad serving.
NorwegianInntekter er de inntektene du genererer gjennom deltakelse i AdSense-programmet.
Earnings are the revenue that you accrue through your participation in AdSense.
NorwegianDet vanskelige problem som Alice valgte var de økende tilfeller av barnekreft.
The hard problem that Alice chose was the rising incidence of childhood cancers.
Norwegian2:11 Hva brukes til å lage de lekene og verktøyene som vi bruker hver eneste dag?
2:11 And what goes into making those toys and tools that we use every single day?
Norwegian0:26 Det pleide å være slik at Paris og London og New York var de største byene.
0:26 It used to be that Paris and London and New York were the largest cities.
NorwegianEn av våre studenter må ha gått forbi, og vist dem hvordan de skal bruke musen."
One of your students must have been passing by, showed them how to use the mouse."
Norwegian17:21 Jeg sa, "Du vil ikke tro hva barna har fortalt meg og hvor de kommer fra."
17:21 I said, "You won't believe the children who told me and where they're from."
NorwegianAlle trenger visshet om at de kan unngå smerte og i det minste være komfortable.
Everyone needs certainty that they can avoid pain and at least be comfortable.
NorwegianJeg instruerte dem ikke til å gjøre det; de bare bestemte at det var det de ville.
I didn't instruct them to do it; they just decided that that's what they wanted.
NorwegianDe som svarte sa at flott sex treffer alle de fem sansene på et ekstremt nivå.
Respondents said that great sex hits all of the five senses at an extreme level.
NorwegianDu kan også endre de foretrukne skriftene og språkene som nettsidene gjengis i.
You can also change the preferred fonts and languages used to load your webpages.
NorwegianDe har enten identiske eller veldig like elektroniske og magnetiske egenskaper.
They have either identical or very similar electrical and magnetic properties.
NorwegianMen en annen virkelig viktig forskjell er hvordan de opprettholder sin likhet.
But another really important difference is how they get their greater equality.
NorwegianJeg møter hele tiden folk som har alt det, og de er ikke nødvendigvis lykkelige.
I meet people all the time who have those, and they're not necessarily happy.
NorwegianDe rumler i magen og etterlater selv fotografer måpende når de ser opptrinnet.
They rumble the belly and leave even photographers in awe watching the spectacle.
NorwegianDe skapte det første pensumet, men vi har mistet de undrende spørsmålene av syne.
They built the first curriculum, but we've lost sight of those wondrous questions.
NorwegianVerktøyet gjør det mulig å søke etter nøyaktig de ordene du skriver i søkefeltet.
The tool allows you to search for the exact words you enter in the search box.

Synonymer (engelsk) for "eau de toilette":

eau de toilette