Norsk-engelsk oversettelse av "bade"

NO

"bade" engelsk oversettelse

EN

"to bid" norsk oversettelse

NO

bade {verb}

volume_up
bade
volume_up
to bathe {vb} (to clean oneself)
bade (også: svømme)
volume_up
to swim {vb} (move through water)
to bid
Smart pricing is designed to help advertisers confidently bid the maximum they’re willing to pay for their ads, which will increase publisher revenue over time.
Med smart prissetting kan annonsører by sikkert det maksimale beløpet de er villige til å betale for annonsene sine, som med tiden øker utgivernes inntekter.
The auction is designed to ensure advertisers have an incentive to bid their true maximum value and to remove incentives for advertisers to bid lower than their true value.
Auksjonen er lagt opp slik at annonsørene oppmuntres til å by den reelle maksimalverdien, og ikke har grunn til å by lavere enn den reelle verdien.
Invalid click activity decreases advertiser conversion rates which in turn decreases the amount that advertisers are willing to bid for their ads to show on your page.
Ugyldige klikk reduserer annonsørens konverteringsfrekvens, noe som igjen reduserer beløpet annonsørene er villige til å by for at annonsene deres skal vises på siden din.

Eksempler av "bade" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

NorwegianDet høstet kredibilitet fra både det libanesiske og det internasjonale samfunnet.
It gained credibility from both the Lebanese and the international community.
NorwegianAdvarsel: NPAPI-programtillegget kan gjøre svært mye, både i og utenfor nettleseren.
Caution: NPAPI plug-ins can do almost anything, in or outside of your browser.
NorwegianVi ønsker å opprettholde et sterkt økosystem for både annonsører og utgivere.
We want to maintain a strong ecosystem for both advertisers and publishers.
NorwegianHer finner du både apper og utvidelser utviklet av Google og andre nettutviklere.
There, you’ll find both apps and extensions developed by Google and other web developers.
NorwegianDet omfatter både tekst- og bildeannonser som vises via AdSense for innhold.
This includes both text and image ads shown through AdSense for content.
NorwegianHva om min mor hadde fortalt meg at Fides familie både var fattige og hardt arbeidende?
What if my mother had told us that Fide's family was poor and hardworking?
NorwegianEn vellykket virksomhet, både på og utenfor Internett, handler tross alt om trofaste kunder.
After all, repeat business is the lifeblood of businesses both online and offline.
NorwegianHold skurkene ute av kontoen din ved å bruke både passord og telefonen.
Help keep the bad guys out of your account by using both your password and your phone.
NorwegianDet er din kapasitet til å danne nettverk som teller, både innenfor regjeringen din og eksternt.
It's your capacity to network that matters, both within your governments and externally.
NorwegianSå det er viktig for både meg og Richard, at disse ideene ikke blir misbrukt og feilbrukt.
So it is important, I think, to Richard, and to me, that these ideas not be abused and misused.
NorwegianDu kan redigere en etikett gjennom både etikettlisten og fanen Etiketter i Gmail-innstillingene.
You can edit a label through both the Labels list or the Labels tab of your Gmail Settings.
NorwegianEt bilde for start av spillet, i tillegg til tekst, begrenser både brukerforvirring og utilsiktede klikk.
Having a play image as well as text minimizes user confusion and accidental clicks.
NorwegianBrene Brown studerer de menneskelige relasjoner - både vår evne til å føle empati, tilhørighet og kjærlighet.
Brené Brown studies human connection — our ability to empathize, belong, love.
NorwegianÅ gi noe innebærer både å la noe gå og å la noen ha.
To give something involves both causing something to go and causing someone to have.
NorwegianDenne innsikten er svært nyttig både for nye AdSense-brukere og erfarne utgivere.
Whether you're new to the AdSense world, or you're a long time publisher, these insights are highly beneficial.
NorwegianDermed kan du beskytte deg selv både med noe du vet (passordet) og noe du har (telefonen).
Now you can protect yourself with something you know (your password) and something you have (your phone).
NorwegianEn sterk Wi-Fi-tilkobling både på Chromecast og datamaskinen er også nødvendig for god ytelse.
A strong Wi-Fi connection both on Chromecast and your computer is also required for good performance.
NorwegianEr annonseenheten din satt til å vise både tekst-og bildeannonser?
Is your ad unit set to display both text and image ads?
NorwegianBåde AdSense for søk og Custom Search tilbyr følgende:
AdSense for search and Custom Search both offer you the following:
NorwegianÅ være nøyaktig er i både din og annonsørenes interesse.
It's in your best interest, and advertisers', to be accurate.