Norsk-engelsk oversettelse av "annen"

NO

"annen" engelsk oversettelse

EN
EN
EN
NO

annen {adjektiv}

volume_up
annen
volume_up
else {adj.} (other)
Større del er dedikert synet enn noen annen sans.
We do more vision more hours of the day than we do anything else.
Prioritert innboks prøver automatisk å finne ut hvilke e-poster som er viktigst, og skiller dem ut fra all annen e-post.
Priority Inbox attempts to automatically identify your important incoming messages and separates them out from everything else.
Hvis du eier en side og ønsker å overføre eierskapet til en annen person i bedriften, må du følge denne fremgangsmåten.
If you are currently the owner of a page and want to transfer ownership to someone else at your business, please follow these steps.
annen (også: andre)
volume_up
other {adj.} (not the one)
.: Blir Gmail-adressen min eller annen kontaktinformasjon synlig på nettet?
Q: Will my Gmail address or other contact information be visible on the web?
Denne teknologien beskytter skatteidentifikasjonsnumre og annen privat informasjon.
This protects your tax I.D. and other personal information.
Men på den annen side er Guizhou, en av de fattigste innlandsprovinsene i Kina, der.
But on the other hand, Guizhou, one of the poorest inland provinces of China, is there.

Eksempler av "annen" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

Norwegian12:24 En annen grunnleggende ting vi lærte handlet om å like hovedpersonen din.
12:24 Another fundamental thing we learned was about liking your main character.
NorwegianKopiering (dvs. kopiering og innliming) av artikler fra én utgiver til en annen.
Duplicating (i.e., copy and pasting) of stories from one publisher to another.
NorwegianMen en annen virkelig viktig forskjell er hvordan de opprettholder sin likhet.
But another really important difference is how they get their greater equality.
NorwegianMerk: Når bankoverføringen har startet, kan den ikke omdirigeres til en annen bank.
Note that after sending the wire transfer, it cannot be diverted to another bank.
NorwegianHer er en annen -- "For eksempel, dine hjerne kan lagre 1000 milliarder fakta.
Here's another one -- "For instance, your brain can store 100 trillion facts.
Norwegian0:11 Jeg er en medisinsk illustratør og jeg kommer fra en litt annen bakgrunn.
0:11 I'm a medical illustrator, and I come from a slightly different point of view.
NorwegianAlternativt kan du klikke på Brukere på menyraden for å bytte til en annen bruker.
Alternatively, you can click Users in the menu bar to switch to another user.
NorwegianHvis du vil endre standardsøkemotor, klikker du på Endre for å angi en annen.
If you'd like to change your default search engine, click Change to set a new one.
NorwegianDu kan fortsatt kjøpe HD-versjonen og se den i HD på en annen enhet som støttes.
You can still purchase the HD version and watch it in HD on another supported device.
NorwegianEn annen faktor som påvirker inntekten, er annonsene som brukerne velger å klikke på.
Another factor that impacts your earnings is the ads that users choose to click.
NorwegianOg finn ikke bare en annen teknologvenn; finn noen som er annerledes enn du.
And don't just find another technologist friend; find somebody different than you.
Norwegian.: Blir Gmail-adressen min eller annen kontaktinformasjon synlig på nettet?
Q: Will my Gmail address or other contact information be visible on the web?
NorwegianDu kan komme til å se ekstra utvidelser og verktøylinjer, eller en annen søkemotor.
You may see additional extensions and toolbars or a different search engine.
NorwegianAllikevel er nesten all maisen vi spiser endret genetisk på en eller annen måte.
Yet almost all the corn we eat has been altered genetically in some way.
NorwegianVi fikk nakne kropper, rart nok det; av en eller annen grunn gjorde ikke de.
We became bald-bodied, oddly enough; for one reason or another, they didn’t.
NorwegianDernest finnes det en annen, mer klassisk holdning som framelsker skjønnhet og håndverk.
Then there's another, more classical, attitude which embraces beauty and craft.
NorwegianMen jeg synes vi også burde sjekke tallene fra tid til annen, ta en virkelighetssjekk.
But I think we should also just check the numbers, take a reality check here.
NorwegianOg det var grunnen til at vi ville se om det ikke var en annen måte bakterier lever på.
And so we wanted to think if there couldn't be a different way that bacteria live.
NorwegianDu kan se resultatrapportene dine i en annen valuta enn betalingsvalutaen din.
You can view your performance reports in a different currency to your payment currency.
NorwegianDere kan gå over til en annen gruppe, hvis dere ikke liker gruppen deres, osv.
You can walk across to another group, if you don't like your group, etc.