Norsk-engelsk oversettelse av "angi"

NO

"angi" engelsk oversettelse

NO

angi {verb}

volume_up
Nettstedeiere kan bruke lisenser for å angi om og hvordan innholdet på nettstedet kan gjenbrukes.
Site owners can use licenses to indicate if and how content on their sites can be reused.
Vi kan dessverre ikke angi hvilket skjema som gjelder for deg, siden vi ikke kan tilby skatterådgivning.
Unfortunately, we're unable to indicate which form is applicable for you, as we're unable to provide tax advice.
Hvis du bruker Prioritert innboks, kan e-poster i samtalelister også angi om det er Gmail eller du som har markert dem som viktige.
If you are using Priority Inbox, messages in conversation lists may also indicate whether Gmail or you have marked them as important:

Eksempler av "angi" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

NorwegianGå til «Ved oppstart»-delen på Innstillinger-siden for å angi oppstartssidene dine.
Go to the “On startup” section on the Settings page to set up your startup pages.
NorwegianHvis du vil endre standardsøkemotor, klikker du på Endre for å angi en annen.
If you'd like to change your default search engine, click Change to set a new one.
NorwegianOpprett et nytt album: Angi et nytt albumnavn i tekstboksen ved siden av Nytt album.
Create a new album: enter a new album name in the text box located next to New album.
NorwegianFyll ut resten av skjemaet, angi det eksisterende passordet ditt, og klikk på Fortsett.
Complete the form, enter your existing Google Account password, and click Continue.
NorwegianHvis du bruker 2-trinns bekreftelse, må du angi det appspesifikke passordet ditt.
If you have 2-step verification, you'll need to enter your application-specific password.
NorwegianNår du logger deg på, må du angi passordet som brukes for Google Apps.
When you sign in, make sure you enter the password that is used for Google Apps.
NorwegianDu kan eventuelt angi at det i stedet skal brukes reserveannonser som du selv velger ut.
Alternatively, you can set the backup ads of your choice to take their place.
NorwegianHva slags melding får du når du forsøker å angi bankinformasjonen på nytt?
What message do you receive when you try to re-enter your bank information?
NorwegianDu kan angi om denne fanen skal være synlig for besøkende eller ikke, i Google+-innstillingene.
You can control if this tab is visible to visitors or not using Google+ settings.
NorwegianDu kan også angi prisen for hver enkelt app i en individuell valuta per land.
Additionally, you can set a price for each app separately in individual currency per country.
NorwegianDu må angi PIN-koden din innen seks måneder etter utstedelsesdatoen.
You have six months from the initial issue date to enter your PIN correctly.
NorwegianBruk denne siden til å angi spesialtilpassede priser for land som støtter lokal kjøpsvaluta.
Use this page to set custom prices for countries that support a local buyer currency.
NorwegianAngi det nye passordet på de andre datamaskinene for å fortsette synkroniseringen.
Enter the new passphrase on other computers to continue syncing.
NorwegianDu kan for eksempel angi filtre for å unngå at annonser blir vist på sider med seksuelt innhold.
For example, you can set filters to avoid ads showing on pages with adult content.
NorwegianDu må angi denne PIN-koden i AdSense-kontoen før vi kan sende deg betalinger.
You'll need to enter this PIN into your AdSense account before we can send any payments to you.
NorwegianKanskje du også er interessert i å angi Google som standard søkemotor?
You may also be interested in making Google your default search engine.
NorwegianAngi et gruppebilde i delen Rediger gruppen på Handlinger-menyen
Set a community photo in the "Edit Community" section under the Actions menu
NorwegianDu kan angi søkemotoren som adressefeltet skal bruke som standard ved søk.
You can specify the search engine that the address bar should use by default for your searches.
NorwegianFor å motta betalinger for de belastede bestillingene dine, må du først angi en bankkonto.
In order to receive payment for your charged orders, you must first specify a bank account.
NorwegianFor å finne resultater fra et spesifikt område, kan du angi posisjonen din.
To find results for a specific area, you can set your location.