Norsk-engelsk oversettelse av "alt"

NO

"alt" engelsk oversettelse

EN
EN
NO

alt {pronomen}

volume_up
Entropi betyr at alt i verden, alt, er i en tilstand av forfall og forråtnelse, kurven.
Entropy means that everything in the world, everything, is in a state of decline and decay, the arch.
Ifølge konvensjonell visdom var alt sikkert opp til et punkt, en terskel.
Conventional wisdom held that everything was safe up to a point, a threshold.
Alt var brent tett, og det var som om det var et tomrom -- gjennom kroppen.
Everything was cauterized, and it was just like there was a void going through the body.

Eksempler av "alt" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

NorwegianUtbetalingen rapport utgitt i mars vil inneholde alt salg fra 14 til 28 februar.
The payout report issued in March will contain all sales from February 14 - 28.
NorwegianJeg møter hele tiden folk som har alt det, og de er ikke nødvendigvis lykkelige.
I meet people all the time who have those, and they're not necessarily happy.
NorwegianAlt dette er på vegne av noe helt annet enn ens egen genetisk tilpassethet så klart.
This is all on behalf of a cause other than one's own genetic fitness, of course.
NorwegianAlt i alt var jo meme for Shaker-het i bunn og grunn en steriliserende parasitt.
After all, the meme for Shaker-dom was essentially a sterilizing parasite.
Norwegian4:29 Så nå er det på tide å legge alt sammen og lage den ultimate TED talen.
4:29 So, now it's time to put it all together and design the ultimate TEDTalk.
Norwegian(Hvis du er pålogget Chromebook, logger du først av og bruker så Ctrl+Alt+Shift+R.
(If you are signed in to your Chromebook, sign out first, then use Ctrl+Alt+Shift+R.
NorwegianI min egen menneskelighet og feilbarhet, har jeg prøvd å bli bedre i alt jeg har prøvd.
In my own humanity and mistakes, I've tried to get better at everything I tried.
NorwegianDe gjorde alt dette i løpet av fire timer etter å ha sett datamaskinen for første gang.
They did all of this in four hours after seeing the computer for the first time.
Norwegian(Latter) Og alt du kan tenke på er den muligheten til forbedring, ikke sant?
(Laughter) And all you can think about is that opportunity for growth, right?
NorwegianAlt vi trenger å gjøre er å få våre egoer ut av veien, får vår egoisme ut av veien.
All we have to do is to get our egos out of the way, get our egotism out of the way.
NorwegianDette omfatter kommentarer, bilder, innlegg og alt annet som deles på Google+.
That includes comments, photos, posts, and anything else shared on Google+.
NorwegianEn annonseplassering kan være alt fra et helt nettsted til en enkelt annonseenhet.
Ad placements can be as broad as an entire website or as specific as a single ad unit.
NorwegianDet viser seg at alt du trenger gjøre er å skrive 1667 ord hver dag i en måned.
It turns out, all you have to do is write 1,667 words a day for a month.
NorwegianIfølge konvensjonell visdom var alt sikkert opp til et punkt, en terskel.
Conventional wisdom held that everything was safe up to a point, a threshold.
NorwegianFordi du forstår, når TiVo lanserte sitt produkt, så fortalte de oss alt om hva de hadde.
Because you see, when TiVo launched their product they told us all what they had.
NorwegianOg mest av alt, en form for normalisert politisk fryktfølelse invaderte våre liv.
And most of all, a kind of normalized political fear invaded our lives.
NorwegianOg når du har det, har du mer eller mindre ofret alt håp om å tjene mye penger.
And when you've got that, you've pretty much sacrificed any hope of making lots of money.
NorwegianUtrolig nok kan alt dette formidles på bare noen få centimeter med skjerm.
Incredibly, all of this can be communicated on just a few square inches of a screen.
NorwegianMen han var bekymret over at alt vi så ut til å gjøre var å utbytte synspunkter om dette.
But he was worried that all we seem to be doing is trading opinions about this.
NorwegianFordi jeg er helt oppriktig til min vurdering, av alt jeg sagt om denne boken.
Because I'm absolutely sincere in my appreciation of all that I've said about this book.