Norsk-engelsk oversettelse av "-a"

NO

"-a" engelsk oversettelse

EN
volume_up
komm'a {sammentr.}
EN
EN
EN

"a" norsk oversettelse

volume_up
a {art.}
NO
NO
NO

-a {artikkel}

volume_up
1. "suffiks bestemt artikkel, hunkjø"
-a (også: -en, -et, -ene)
volume_up
the {art.} (definite article)
For å bidra til å opprettholde et slikt miljø, forbeholder Google seg retten til å:
To help preserve this environment, Google reserves the right to:
Vi jobber aktivt med å få Quick Scroll til å fungere for mange av tilfellene over.
We're actively working on making Quick Scroll work for many of the cases above.
Den enkleste måten å lage et bokmerke på er å klikke på -ikonet i adressefeltet.
The easiest way to create a bookmark is to click the icon in the address bar.
EN

a {artikkel}

volume_up
1. "indefinite article"
a
volume_up
en {art.} (ubestemt artikkel, hankjønn)
And they prototyped with an old LCD screen from a Nokia mobile phone and an Arduino.
Og de prototypet med en gammel LCD-skjerm fra en Nokia- mobiltelefon og en Arduino.
(Laughter) A friend of mine once said, "You know, a three year-old is not half a six year-old."
(Latter) En venn av meg sa en gang: "En treåring er ikke en halv seksåring."
A whirlpool, for Steve Grand, is a thing with just as much reality as a rock.
En virvelvind, er for Steve Grand, en virkelig ting like mye som en stein.
a
volume_up
ei {art.} (ubestemt artikkel, hunkjønn)
And the proposal has been to build a lot more coal plants.
Og det er føreslått å byggja ei rekkje fleire kolkraftverk.
4:48 Video: ♪♫ Frosty the coal man is a jolly, happy soul.
4:48 Video: ♪♫ Frosty, kolmannen, er ei lystig, glad sjel.
Because maybe you didn't belong to a group or a clique.
For du tilhørte kanskje ikke ei gruppe eller en klikk.
a
volume_up
et {art.} (ubestemt artikkel, intetkjønn)
A view is a set of specifications for tracking traffic on a single domain.
Et datautvalg er et sett med spesifikasjoner for sporing av trafikk på et enkelt domene.
You can upload a photo, choose one that’s been shared on Google+, or take a new photo.
Du kan laste opp et bilde, velge et som er delt på Google+, eller ta et nytt bilde.
9:32 Now, this is an example -- one of many -- of a phenomenon that's now being studied quite a bit.
9:32 Dette her et et eksempel -- et av mange -- av et fenomen som nå undersøkes en god del.

Eksempler av "-a" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

Norwegian4:04 Jeg spurte: "Don, hva er bærekraftig ved å fôre fisk med kylling?"
4:04 I said, "Don, what's sustainable about feeding chicken to fish?" (Laughter)
NorwegianGoogle Play gjør det enkelt å oppdage, spille, lagre og dele musikken du elsker.
Google Play makes it easy to discover, play, store and share the music you love.
NorwegianDu vet, hvis Gud skal dukke opp, så kommer han ikke til å dukke opp på smørbrød.
You know, if God's going to show up, He's not going to show up on cheese bread.
Norwegian12:24 En annen grunnleggende ting vi lærte handlet om å like hovedpersonen din.
12:24 Another fundamental thing we learned was about liking your main character.
NorwegianMarkedsføring er, større merkenavn desto vanskeligere er det å skifte posisjon.
The marketing is, the bigger a brand, the more difficult it is to reposition it.
NorwegianOg jeg ville slutte å gjøre "Vaginamonologene" fordi det føltes for overveldende.
And I wanted to stop doing the "Vagina Monologues" because it felt too daunting.
Norwegian2:11 Hva brukes til å lage de lekene og verktøyene som vi bruker hver eneste dag?
2:11 And what goes into making those toys and tools that we use every single day?
Norwegian0:26 Det pleide å være slik at Paris og London og New York var de største byene.
0:26 It used to be that Paris and London and New York were the largest cities.
NorwegianDet er en veldig ukomfortabel måte å leve på, når du blir så knytt og stresset.
It's a very uncomfortable way to live life, when you get this tight and stressed.
NorwegianJeg instruerte dem ikke til å gjøre det; de bare bestemte at det var det de ville.
I didn't instruct them to do it; they just decided that that's what they wanted.
NorwegianGoogle Talk-brukernavnet ditt kan ikke endres uten å opprette en ny Google-konto.
Your Google Talk username can't be changed without creating a new Google Account.
NorwegianDu kan klikke på vis flere alternativer for å dele filene med utvalgte mottakere.
You will be able to click More options to share the files with select recipients.
NorwegianSjekk ut kategoriene nedenfor for å finne ut hva du kan be Google gjøre for deg.
Check out the categories below to learn what you can ask Google to do for you.
NorwegianBrukere kan åpne et nettleservindu ved å klikke på Surf som gjest i programlisten.
People can open a browsing window by clicking Browse as Guest from the launcher.
NorwegianKlikk på ikonet i søkefeltet for å plassere en kobling til siden på bokmerkeraden.
Click the icon in the omnibox to place a link for the page on the bookmarks bar.
NorwegianUtviklere kan velge å oppdatere artikler du har installert fra Chrome Nettmarked.
Developers can choose to update items you’ve installed from the Chrome Web Store.
NorwegianDet er bare du som kan se dem i biblioteket ditt – inntil du velger å dele dem.
Only you will be able to see them in your library until you choose to share them.
NorwegianNote that when you make a copy of a document, footnotes will be copied as well.
Note that when you make a copy of a document, footnotes will be copied as well.
NorwegianNår eksperimentet er satt i gang, er det opp til deg å overvåke fremdriften av d.
Once your experiment is up and running, it’s up to you to monitor its progress.
NorwegianMen, for hver katastrofe vi opplevde, fant maratonet måter å knytte folk sammen på.
But for every disaster we had, the marathon found ways to bring people together.

Synonymer (engelsk) for "a":

a
English
a lot