Nederlandsk-engelsk oversettelse av "gesubsidieerd"

NL

"gesubsidieerd" engelsk oversettelse

volume_up
gesubsidieerd {adj.}
NL

gesubsidieerd {adjektiv}

volume_up
gesubsidieerd
Ze moet financiële steun krijgen, omdat ze als openbaar orgaan een sociale taak heeft en daarvoor gesubsidieerd moet worden.
It must be financed, because it is a public service with a social mission requiring subsidy.
Activiteiten die niets met de werkzaamheden van de instelling te maken hebben, mogen niet met subsidies uit de begroting van het Parlement worden gesubsidieerd, maar moeten zichzelf kunnen bedruipen.
Facilities that are not connected with the institutions ' activities should not be financed with subsidies from Parliament's budget but should be self-financing.
gesubsidieerd
Dat onderzoek is verricht door een stichting die door de EU wordt gesubsidieerd.
That is a study carried out by a foundation funded by the European Union.
Bovendien is een dialoog op gang gekomen ter voorbereiding op migratieprojecten die in het kader van het MEDA-programma gesubsidieerd worden.
In addition, a dialogue to prepare the MEDA-funded projects related to migration has been established.
Er was een project -- gesubsidieerd door de National Science Foundation, die stuurde een aantal scanners, en de bibliotheken in de VS moesten boeken opsturen.
And there was a project with, funded by the National Science Foundation -- sent a bunch of scanners, and the American libraries were supposed to send books.
gesubsidieerd
volume_up
subsidised {adj.} [brit.eng.]
Omdat dit een graansoort is die bijzonder zwaar gesubsidieerd wordt.
Because this is a cereal which is particularly heavily subsidised.
Het is een bedrijfstak die niet wordt gesubsidieerd door het gemeenschappelijk landbouwbeleid.
It is an industry that is not subsidised by the common agricultural policy.
In welke mate worden hernieuwbare energiebronnen gesubsidieerd?
How much are renewable energy sources being subsidised?
gesubsidieerd
Het werd gesubsidieerd, waardoor we er teveel van zijn gaan gebruiken.
It's subsidized, which is one of the reasons we used too much of it.
Ik vraag me werkelijk af de Europese Unie, schijnbaar onbewust, een gedeelte gesubsidieerd heeft van wat neerkomt op een grote militaire basis op de Hebriden.
I seriously wonder whether in fact the European Union has, unwittingly it seems, partly subsidized what amounts to a major military base in the Outer Hebrides.
Aangezien er na 1999 geen subsidie meer zal zijn, zullen de reiskosten per bus of auto stijgen, aangezien deze niet langer gesubsidieerd kunnen worden door belastingvrije verkoop.
In particular, since it will no longer subsidized after 1999, the cost of travelling by coach or car will go up, as it can no longer be subsidized by duty-free sales

Eksempler av "gesubsidieerd" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold. Les mer her.

DutchDat onderzoek is verricht door een stichting die door de EU wordt gesubsidieerd.
That is a study carried out by a foundation funded by the European Union.
DutchDe schapenteelt bijvoorbeeld, wordt momenteel het meest gesubsidieerd.
For example, the sector that currently receives the most aid is sheep farming.
DutchDe verschillende vervoersmodi mogen niet kruiselings worden gesubsidieerd.
There must be no cross-subsidization of the various types of transport.
DutchHet is een bedrijfstak die niet wordt gesubsidieerd door het gemeenschappelijk landbouwbeleid.
It is an industry that is not subsidised by the common agricultural policy.
DutchHet werd gesubsidieerd, waardoor we er teveel van zijn gaan gebruiken.
It's subsidized, which is one of the reasons we used too much of it.
DutchMet andere woorden, de rest moet worden gesubsidieerd voor gebruik in diervoeder en dergelijke.
In other words, the rest of it must be subsidised for use in animal feed and other things.
DutchOmdat dit een graansoort is die bijzonder zwaar gesubsidieerd wordt.
Because this is a cereal which is particularly heavily subsidised.
DutchZo wordt de verbouw en export van tabak voor bijna 1 miljard euro gesubsidieerd.
The cultivation and export of tobacco is being subsidised to the value of almost EUR 1 billion for example.
DutchDus de mensen aan de Golf hebben ons allen gesubsidieerd door een minder schoon milieu.
So the people of the Gulf have essentially been subsidizing the rest of us through a less-clean environment.
DutchOp dit moment worden de industrie en de landbouw vaak gesubsidieerd met geld van de belastingbetalers.
Nowadays, taxpayers often have to subsidise industry and farming.
DutchIn welke mate worden hernieuwbare energiebronnen gesubsidieerd?
How much are renewable energy sources being subsidised?
DutchToch wordt elk onderdeel van de luchtvaart gesubsidieerd, inclusief brandstof, die vrijgesteld is van belasting.
Every aspect of air travel, however, is subsidised, including fuel, which is not subject to taxation.
DutchOok de Europese Unie is hierbij betrokken, omdat het een TEN-project is, dat door de EU wordt gesubsidieerd.
The European Union is also involved because this is a TEN project which is receiving subsidies from the EU.
DutchZe moet financiële steun krijgen, omdat ze als openbaar orgaan een sociale taak heeft en daarvoor gesubsidieerd moet worden.
It must be financed, because it is a public service with a social mission requiring subsidy.
DutchAsturië kan onder dat Verdrag worden gesubsidieerd.
The Asturias can be subsidised under the Treaty.
DutchWij vinden het onjuist om partijen op Europees niveau op te richten die zwaar worden gesubsidieerd door de Europese belastingbetalers.
We object to setting up parties at EU level that are heavily subsidised by EU taxpayers.
DutchMet name de landbouw wordt zeer zwaar gesubsidieerd in vergelijking met iedere andere industrietak in de Europese Unie.
Agriculture in particular is very heavily subsidised compared to every other industry in the European Union.
DutchDaarom vinden wij ook dat het openbaar vervoer moet worden gesubsidieerd en op alle mogelijke manieren moet worden gestimuleerd.
This is why we also think that public transport must be supported and encouraged in a variety of ways.
DutchAls er een tegenvoorstel zou zijn dat goed genoeg was om gesubsidieerd te worden, zou dat ook in aanmerking komen.
If there was a counter-proposal which on its own merit meant that it qualified for public money, then it would qualify.
DutchIk vind dat de tabaksproductie - - een belangrijk onderdeel van de tabaksindustrie - - niet langer gesubsidieerd behoort te worden.
I feel that tobacco production, a key component in the tobacco industry, should no longer be subsidised.