Finsk-engelsk oversettelse av "sovitella"

FI

"sovitella" engelsk oversettelse

FI

sovitella [sovittelen|sovitellut] {verb}

volume_up
Lopullinen mietintö on osoitus siitä, miten hyvin me tässä istuntosalissa osaamme sovitella erimielisyyksiämme.
The final report demonstrates just how well we in this House can manage to reconcile our differences.
Jäsen Rothley ehdotti mietinnössään ratkaisua, jolla olisi voitu sovitella sekä neuvostoa että parlamenttia.
In his report, Mr Rothley proposed a solution with the potential to reconcile the positions of the Council and Parliament.
Viimeisten 15 vuoden aikana olemme kaksi kertaa yrittäneet sovitella lentoasemien ja lentoyhtiöiden vastakkaisia etuja tällä alalla.
Over the past 15 years we have made two attempts to reconcile the conflicting interests of airports and airlines in this area.

Eksempler av "sovitella" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold. Les mer her.

FinnishSe ei ollut itsestään selvää, niin vaikeaa on sovitella omien mielipiteitä.
It was not easy, since it is so difficult to sort out the problems on one's own doorstep.
FinnishMielestäni on olemassa riittäviä syitä sovitella joitakin kohtia neuvoston kanssa.
I think there are reasons enough to go to conciliation with the Council on a number of points.
FinnishMeiltä puuttuvat toistaiseksi sekä poliittiset mekanismit että välineet välttää ja sovitella konflikteja.
So far, we have had neither the political mechanisms nor the instruments to prevent or settle conflicts.
FinnishSe yrittää sovitella yhtenäistämistä eurooppalaisella tasolla ja kansallisten erikoispiirteiden huomioon ottamista.
It tries to compromise between standardization at the European level and respect for national differences.
FinnishToiseksi minun käsitykseni sovittelusta on, että kaksi osapuolta yrittää sovitella näkemyksiään päästäkseen sopimukseen.
Secondly, my understanding of conciliation is where two parties compromise their views in order to reach an agreement.
FinnishOn liian helppo syyttää korkeaa edustajaa, kun pitäisi neuvotella ja sovitella omien maannaisten ja maanmiesten kanssa.
It is too easy to blame the High Representative when you should be negotiating and trying to reach agreement with your fellow countrymen and women.
FinnishTämä tarkoittaa, ettei Euroopan unionilla ole valtaa päättää minimipalkoista eikä sovitella minimipalkkoja jäsenvaltioiden välillä.
This means that the European Union is not authorised to set minimum wages, nor is it authorised to adjust minimum wages between the Member States.
FinnishLisäksi tapahtumat voitaisiin sovitella muuallakin kuin luottojärjestelmässä, joka ei Parmalatin tapauksessa todellakaan ole täysin syytön.
Furthermore, the credit system, which is certainly not entirely blameless in the case of Parmalat, would not be the sole arbiter of events.
FinnishOlisi ilman muuta parasta yrittää sovitella riitaa WTO:n puitteissa esimerkiksi siten, että EU pyrkisi vakavasti liennyttämään ja vahvistamaan transatlanttisia suhteita.
Attempts to settle the dispute within WTO are therefore much to be preferred, for example, through a serious European contribution towards relaxing and reinforcing transatlantic relations.
Finnish1:54 Jos kirjoitat Blackberryllä, Androidilla tai iPhonella, sinun ei tarvitse muuttaa asetusta ja sovitella välimerkkejä valitsemalla piste ja välilyönti ja iso alkukirjain.
1:54 When you're typing on your Blackberry, Android, iPhone, don't bother switching layouts to the punctuation layout to hit the period and then a space and then try to capitalize the next letter.