Engelsk-tsjekkisk oversettelse av "unified"

EN

"unified" tsjekkisk oversettelse

EN

unified {adjektiv}

volume_up
The problem is that Europe does not have a unified market for gas.
Problémem je, že Evropa nemá sjednocený trh s plynem.
A unified market, without boundaries or restrictions, is the fundamental pillar of the European Union.
Sjednocený trh bez hranic a omezení je základním stavebním kamenem Evropské unie.
Some people would like a completely unified system.
Někteří lidé by chtěli systém zcela sjednocený.

Synonymer (engelsk) for "unified":

unified

Eksempler av "unified" på tsjekkisk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold. Les mer her.

EnglishIn addition to unified action, rapid or even immediate reaction is also important.
Kromě jednotných opatření je důležitá i rychlá, nebo dokonce okamžitá reakce.
EnglishHere, too, we need to have the ability to present ourselves more strongly as unified.
I v takovém případě je třeba, abychom dokázali silněji demonstrovat svou jednotu.
EnglishThis is not a good approach in a Europe that is becoming increasingly unified.
V Evropě, která se stále více sjednocuje, toto nepředstavuje dobrý přístup.
EnglishThat is why we need a unified system of obligations for service providers.
Z toho důvodu potřebujeme pro poskytovatele služeb jednotný systém povinností.
English. - The situation in Burma demands a unified and clear position from the EU.
písemně. - Situace v Barmě vyžaduje jednotné a jasné stanovisko ze strany EU.
EnglishThis is called the Unified Electroweak Model, and it was put together back in 1967.
Tomu se říká Model elektroslabého sjednocení, a byl vytvořený v roce 1967.
EnglishI also think it is essential to create an EU patent and a unified litigation system.
Myslím si, že je také nezbytné vytvořit patent EU a jednotný systém pro řešení sporů.
EnglishGermany is unified, and the Länder of the former East Germany become part of the EU.
Sjednocení Německa - spolkové země bývalého východního Německa se stávají součástí EU.
EnglishThis requires changes and the creation of a genuine, unified, united and cohesive Europe.
Vyžaduje to změny a vytvoření opravdové, sjednocené, spojené a soudržné Evropy.
EnglishEurope has lacked the ability to give a unified response or to perform an economic analysis.
Evropě chybí schopnost dát jednotnou odpověď nebo vypracovat hospodářský rozbor.
EnglishI believe that it is important that this area be regulated in a unified manner.
Považuji za důležité, aby byla tato oblast jednotně právně upravena.
EnglishEvery unified regulation in Europe is better than the current patchwork quilt arrangement.
Každé sjednocené nařízení v rámci Evropy je lepší než současná komplikovaná dohoda.
EnglishIn summary, our EU procedures should be unified, transparent and fast.
Stručně řečeno, naše postupy v EU by měly být jednotné, průhledné a rychlé.
EnglishA unified Europe, without the dividing lines of the past, is the ultimate objective.
Konečným cílem je jednotná Evropa nerozdělená hranicemi z minulosti.
EnglishIt remains to be seen whether a unified solution for an undivided Congo is still on the cards.
Zůstává ve hvězdách, zda pro sjednocené Kongo stále ještě existuje jednotné řešení.
EnglishThe European Union must set a good example by demonstrating a unified position.
Evropská unie musí svým jednotným postupem jít dobrým příkladem.
EnglishDoes the Council finally intend to act in a unified, perceptive and uniform way?
Má Rada nakonec v úmyslu jednat jednotným a citlivým způsobem?
EnglishAs some have said, the United States, at times, does not have a completely unified system either.
Jak někteří řekli, ani Spojené státy americké někdy nemají zcela jednotný systém.
EnglishThe creation of a unified portal will take time, but we should move in that direction.
Vytvoření jednoho portálu bude vyžadovat nějaký čas, ale tímto směrem bychom se měli ubírat.
EnglishI consider it very important that this Neighbourhood Policy be unified.
Považuji za velmi důležité, aby tato politika sousedství byla jednotná.