Engelsk-svensk oversettelse av "swift"

EN

"swift" svensk oversettelse

SV
EN

swift {adjektiv}

volume_up
swift (også: fast, light, nimble, prompt)
There must be a swift, impartial, effective inquiry into these massacres.
Det krävs en snabb, opartisk och effektiv utredning om dessa massakrer.
It was swift and effective and succeeded in its purpose of removing of an evil regime.
Den var snabb och effektiv och uppnådde sitt syfte att avlägsna en ond regim.
The swift ratification of the Kyoto Protocol is the right way forward.
En snabb ratificering av Kyotoprotokollet är rätt väg att gå.

Synonymer (engelsk) for "swift":

swift

Eksempler av "swift" på svensk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold. Les mer her.

EnglishHe took very swift action, for which I should like to thank him most sincerely.
Han vidtog mycket snabba åtgärder, och för detta vill jag verkligen tacka honom.
EnglishWhere the two areas of PNR and SWIFT are concerned, we face different situations.
När det gäller passageraruppgifter och SWIFT står vi inför två olika situationer.
EnglishHowever, unlike SWIFT, there were definitely good reasons for this postponement.
Men till skillnad från Swift fanns det definitivt goda skäl för denna senareläggning.
EnglishThe SWIFT case is typical: out of 27 Member States, only seven have given me a reply.
SWIFT-ärendet är typiskt: av 27 medlemsstater är det bara sju som har svarat mig.
EnglishThe procedures surrounding SWIFT left a great deal to be desired in this respect.
Procedurerna kring Swift lämnade en hel del att önska när det gällde detta.
English. - (DE) Data protection with the SWIFT agreement is simply a sham.
skriftlig. - (DE) Dataskyddet i Swift-avtalet är ingenting annat än en bluff.
EnglishOnly the swift intervention of the Danish Government prevented this happening.
Fallet avvärjdes i sista stund genom ett rådigt ingripande av den danska regeringen.
EnglishAs SWIFT is a Belgian company, we are always being referred back to the Belgian State.
Eftersom SWIFT är ett belgiskt företag hänvisas vi alltid till belgiska staten.
EnglishThis House must make some swift decisions in order to implement the Growth Initiative.
Kammaren måste fatta några snabba beslut för att genomföra tillväxtinitiativet.
EnglishCommissioner, we expect you to take swift and concrete measures in this regard.
Günther Oettinger, vi väntar oss att du vidtar snabba och konkreta åtgärder mot detta.
EnglishAs a national state, Romania has supported the adoption of the SWIFT agreement.
Nationalstaten Rumänien har ställt sig bakom antagandet av Swift-avtalet.
EnglishWhat will the Commission do to tackle this problem in a swift and effective manner?
Hur anser kommissionen att man snabbt och effektivt bör ta itu med det här problemet?
EnglishIt was swift, efficient and professional, and was therefore encouraging for the future.
De var snabba, effektiva och professionella, vilket är uppmuntrande för framtiden.
EnglishEuropean citizens are calling for swift action to be taken in this area.
De europeiska medborgarna kräver ansträngningar och snabbhet inom detta område.
EnglishThis crisis requires swift and effective action from the EU and its Member States.
Den här krisen kräver snabba och effektiva åtgärder från EU:s och medlemsstaternas sida.
EnglishToday, after careful consideration, I voted in favour of the revised SWIFT agreement.
I dag röstade jag efter noggrant övervägande för det ändrade Swift-avtalet.
EnglishI very much expect us in this House to be able to debate the SWIFT agreement once more.
Jag hoppas verkligen att vi återigen kan diskutera Swift-avtalet här i parlamentet.
EnglishWith an exponential number of new crises emerging, we need swift and sure-fire decisions.
Med den exponentiella ökningen av kriser behöver vi snabba och träffsäkra beslut.
EnglishThe failure of corporate governance at SWIFT is still incomprehensible to me.
Den bristfälliga företagsstyrningen vid SWIFT är något som jag fortfarande inte förstår.
EnglishThe SWIFT agreement is needed as it sets out specific safeguards on data.
Swift-avtalet behövs eftersom det innehåller specifika mekanismer för uppgiftsskydd.