Engelsk-svensk oversettelse av "fraudulent"

EN

"fraudulent" svensk oversettelse

EN

fraudulent {adjektiv}

volume_up
Moniz talande också om olaglig praxis.
We therefore need better control of how funds are spent and more stringent sanctions for erroneous, unlawful and fraudulent use.
Därför behöver vi bättre kontroll över hur medlen används och strängare påföljder för felaktig, olaglig och bedräglig användning.
. - The 'European Cities Guide' and similar outfits are fraudulent operations which specifically target SMEs.
. - (EN) ”European Cities Guide” och liknande grupper bedriver olaglig verksamhet som särskilt inriktar sig på små och medelstora företag.
There is a fringe of fraudulent activities - the timeshare sharks.
Det finns bedräglig verksamhet i marginalen - timesharehajarna.
Consumers must not be duped by fraudulent labelling.
Konsumenterna får inte luras av en bedräglig märkning.
   Mr President, I have been mentioned by name, accused of fraudulent use of Parliament.
Jag har nämnts vid namn, anklagad för bedräglig användning av Europaparlamentet.
It reduces the incidence potentially of fraudulent or misleading origin marking and it contributes to improved competitiveness.
Det minskar risken för falsk eller vilseledande ursprungsmärkning och bidrar till ökad konkurrenskraft.
The Commission must not contribute to fraudulent elections.
Kommissionen får inte bidra till falska val.
All you need is a false identification number in another country and you can go about your fraudulent business with impunity.
Det räcker med ett falskt ID-nummer i ett annat land för att lugnt kunna bedriva bedrägeriet.
fraudulent (også: deceitful)
fraudulent
However, inspection results from the UK and Irish authorities indicate that the problem of fraudulent labelling continues to exist.
Resultaten från de brittiska och irländska myndigheternas inspektioner visade emellertid att problemet med orättmätig märkning kvarstår.

Synonymer (engelsk) for "fraudulent":

fraudulent

Eksempler av "fraudulent" på svensk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold. Les mer her.

EnglishWe will be perpetuating the fraudulent treatment of both farmers and consumers.
Vi kommer att ständigt fortsätta att bedra jordbrukarna och konsumenterna här.
EnglishThe question of the 'blacklist' of proven fraudulent actions needs to be considered.
Frågan om den ”svarta listan” med fastställda bedrägerifall måste tas i beaktande.
EnglishFraudulent payment card transactions are international and therefore a job for Interpol.
Kontokortsbedrägerier är internationella och därför en uppgift för Interpol.
EnglishI also believe that criminal and fraudulent acts should not continue to go unpunished.
Jag anser också att kriminella handlingar och bedrägerier inte får förbli obestraffade.
EnglishOtherwise the outcome of the coming elections will be fraudulent and far from democratic.
Annars blir resultatet av det kommande valet bedrägligt och långt ifrån demokratiskt.
EnglishThis was disastrous over the issue of Greece's fraudulent statistics.
Detta fick förödande konsekvenser när det gäller Greklands falska statistik.
EnglishIt is a soft agreement that rewards weak and fraudulent Member States with easy credit.
Det är ett svagt avtal som belönar svaga och bedrägliga medlemsstater med lätta krediter.
EnglishFraudulent irregularities within the EU emerge from the work, including an overview of OLAF.
I arbetet beskrivs oegentligheter inom EU, bl.a. genom en översikt av Olaf.
EnglishIt is simply that citizens often find fraudulent ways of importing such goods.
Det beror bara på att en del medborgare ofta hittar otillbörliga sätt att importera sådana varor.
EnglishThis is necessary in order to combat the fraudulent use of the EU's own resources.
Detta behövs i kampen mot bedrägerierna med EU: s egna medel.
EnglishTo talk of comprehensive labelling here is quite simply fraudulent.
Att här tala om en omfattande märkning är helt enkelt etikettsvindleri.
EnglishTo the fraudulent "family" of President Yeltsin, this is a true gift by way of a diversionary tactic.
Den avledningsmanövern är en utväg för president Jeltsins bedrägliga "familj".
EnglishTo the fraudulent " family " of President Yeltsin, this is a true gift by way of a diversionary tactic.
Den avledningsmanövern är en utväg för president Jeltsins bedrägliga " familj ".
EnglishThis means that it mainly provides protection for private citizens against these fraudulent companies.
Det betyder att direktivet främst skyddar medborgare mot dessa bedrägliga företag.
EnglishI have in mind the possible fraudulent import of cod of a different origin via Norway.
Det är det möjliga bedrägeriet med torsk, som kan importeras via Norge, genom andra länders kvoter.
EnglishFirstly, we should call for the fraudulent elections to be held again.
För det första bör vi kräva att det manipulerade valet görs om.
EnglishThis is also the reason why there is fraudulent labelling.
Det är också orsaken till att det förekommer bedrägeri i detta sammanhang.
EnglishThe third and final goal relates to the fight against fraudulent practices associated with certification.
Som Jacques Barrot dock har sagt är det för närvarande brist på arbetskraft.
EnglishIndeed, we could even call it fraudulent accounting practice.
Vi skulle faktiskt till och med kunna kalla det för bokföringsbrott.
EnglishNor can the best legislator in the world prevent trade with criminal or fraudulent intent.
Inte ens den bästa lagstiftaren i världen kan förhindra handel med brottsligt eller bedrägligt uppsåt.