Engelsk-polsk oversettelse av "ye"

EN

"ye" polsk oversettelse

volume_up
ye {pron.}
EN

ye {pronomen}

volume_up
1. foreldet
ye (også: thou, you)
But ye are forgers of lies; Ye are all physicians of no value.
Boście wy sprawcy kłamstwa: wszyscyście wy lekarze nikczemni.
But if ye shall still do wickedly, ye shall be consumed, both ye and your king.
Ale jeźli przecię w złości trwać będziecie, tedy i wy, i król wasz poginiecie.
In that day ye shall know that I am in my Father, and ye in me, and I in you.
W on dzień wy poznacie, żem ja jest w Ojcu moim, a wy we mnie, i ja w was.
ye (også: thou, thy, you)
For thus saith Jehovah, Ye were sold for nought; and ye shall be redeemed without money.
Tak zaista Pan mówi: Darmoście się zaprzedali, przetoż bez pieniędzy odkupieni będziecie.
Be astonished, O ye heavens, at this, and be horribly afraid, be ye very desolate, saith Jehovah.
Zdumiejcie się niebiosa nad tem, a ulęknijcie się, a zatrwożcie się bardzo, mówi Pan;
Oh fear Jehovah, ye his saints; For there is no want to them that fear him.
Skosztujcież, a obaczcie, jako jest dobry Pan: błogosławiony człowiek, który w nim ufa.
ye (også: thee, thou, you)
And say ye to Amasa, Art thou not my bone and my flesh?
Amazie także powiedzcie: Izaliś ty nie jest kość moja, i ciało moje?
Be ye also ready: for in an hour that ye think not the Son of man cometh.
Przetoż i wy bądźcie gotowi; bo o tej godzinie, o której się nie spodziewacie, Syn człowieczy przyjdzie.
But if ye say, We will not dwell in this land; so that ye obey not the voice of Jehovah your God,
Ale rzeczecieli: Nie zostaniemy w tej ziemi, nie słuchając głosu Pana, Boga waszego,
ye (også: thou, thy, you, your)
And why call ye me, Lord, Lord, and do not the things which I say?
Przeczże mię tedy zowiecie Panie, Panie
Haste ye, and come, all ye nations round about, and gather yourselves together: thither cause thy mighty ones to come down, O Jehovah.
Zgromadźcie się, a zbieżcie się wszystkie narody okoliczne, zbierzcie się; spraw to, o Panie
[When thou saidst], Seek ye my face; My heart said unto thee, Thy face, Jehovah, will I seek.
O tobie przemyśla serce moje, któryś rzekł: Szukajcie twarzy mojej; przetoż twarzy twojej, Panie
ye (også: thou, you)
Behold, here is my daughter a virgin, and his concubine; them I will bring out now, and humble ye them, and do with them what seemeth good unto you: but unto this man do not any such folly.
Oto córka moja panna, i założnica jego, wywiodę je zaraz, że je obelżycie, a uczynicie z niemi, co się wam będzie dobrego zdało; tylko mężowi temu nie czyńcie tej zelżywości.

Eksempler av "ye" på polsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishGo ye, and stand and speak in the temple to the people all the words of this Life.
Idźcież, a stawiwszy się, mówcie do ludu w kościele wszystkie słowa tego żywota.
EnglishAll ye beasts of the field, come to devour, [yea], all ye beasts in the forest.
Wszystkie zwierzęta polne przyjdźcie na pożarcie, i wszystkie zwierzęta leśne.
EnglishBut if ye shall still do wickedly, ye shall be consumed, both ye and your king.
Ale jeźli przecię w złości trwać będziecie, tedy i wy, i król wasz poginiecie.
EnglishIn the first day ye shall have a holy convocation: ye shall do no servile work.
Potem nałożą synowie Aarona kapłana, ogień na ołtarzu, a ułożą drwa na ogień.
EnglishAnd Jesus turned, and beheld them following, and saith unto them, What seek ye?
A obróciwszy się Jezus i ujrzawszy je za sobą idące, rzekł do nich: Czego szukacie?
EnglishWhile ye have the light, believe on the light, that ye may become sons of light.
Póki światłość macie, wierzcie w światłość, abyście byli synami światłości.
Englishserve ye the men of Hamor the father of Shechem: but why should we serve him?
raczej służcie mężom Hemora, ojca Sychemowego; bo czemuż byśmy onemu służyć mieli?
EnglishAnd he took a cup, and gave thanks, and gave to them, saying, Drink ye all of it;
A wziąwszy kielich i podziękowawszy, dał im, mówiąc: Pijcie z tego wszyscy;
Englishsaying, Say ye, His disciples came by night, and stole him away while we slept.
Mówiąc: Powiadajcie, iż uczniowie jego w nocy przyszedłszy, ukradli go, gdyśmy spali.
EnglishWhat fruit then had ye at that time in the things whereof ye are now ashamed?
Jakiżeście tedy naonczas pożytek mieli onych rzeczy, za które się teraz wstydzicie?
EnglishYet ye have forsaken me, and served other gods: wherefore I will save you no more.
Aleście wy mię opuścili, a służyliście bogom cudzym; przetoż was więcej nie wybawię.
EnglishGlory ye in his holy name; Let the heart of them rejoice that seek Jehovah.
Chlubcie się w imieniu świętem jego, a niech się rozraduje serce szukających Pana.
EnglishOpen ye the gates, that the righteous nation which keepeth faith may enter in.
Otwórzcie bramy, a niech wnijdzie naród sprawiedliwy, który strzeże prawdy.
EnglishFor, behold, I am for you, and I will turn into you, and ye shall be tilled and sown;
Bo oto Ja idę do was, i nawrócę się do was, a uprawiane i posiewane będziecie;
EnglishTo whom will ye like me, and make me equal, and compare me, that we may be like?
Komuż mię przypodobacie, i przyrównacie, albo podobnym uczynicie, żebym mu był podobny?
EnglishRemember this, and show yourselves men; bring it again to mind, O ye transgressors.
Pamiętajcież na to, a wstydźcie się; przypuśćcie to do serca, o przestępnicy
EnglishFor if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you.
Bo jeźli odpuścicie ludziom upadki ich, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski;
EnglishFor he knew him that should betray him; therefore said he, Ye are not all clean.
Albowiem wiedział, który go wydać miał; dlategoż rzekł: Nie wszyscy jesteście czystymi.
EnglishAnd again, Praise the Lord, all ye Gentiles; And let all the peoples praise him.
I zasię: Chwalcie Pana wszyscy poganie, a wysławiajcie go wszyscy ludzie.
EnglishKnow ye not what I and my fathers have done unto all the peoples of the lands?
Izali nie wiecie, com uczynił ja i ojcowie moi wszystkim narodom ziemskim?

"year of graduation" polsk oversettelse

year of graduation
Polish
  • rok ukończenia studiów
Mer chevron_right

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

"year of growth" polsk oversettelse

year of growth
Polish
  • rok wzrostu
Mer chevron_right