Engelsk-polsk oversettelse av "the fulfilment"

EN

"the fulfilment" polsk oversettelse

Eksempler av "the fulfilment"

Lignende oversettelser av "the fulfilment" på polsk

the artikkel
the bøying
Polish
fulfilment substantiv
to fulfil verb

Eksempler av "the fulfilment" på polsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold. Les mer her.

EnglishSubject: Fulfilment of the objectives of structural funds payments
Przedmiot: Realizacja celów w zakresie płatności z funduszy strukturalnych
EnglishYet women have the same right as men to professional fulfilment.
Ale kobiety mają takie samo prawo do realizacji swoich zawodowych planów jak mężczyźni.
English. - (HU) Croatia is one step away from the fulfilment of its historic goal.
Chorwacja jest o krok od realizacji swego historycznego celu.
EnglishTo the citizens, it offers the promise of the fulfilment of this vision.
Dla obywateli niesie ono obietnicę urzeczywistnienia tej wizji.
EnglishNow, one of the rules of democracy is the fulfilment of undertakings.
Jedną zaś z zasad demokracji jest wywiązywanie się ze zobowiązań.
Englishtowards the eventual adoption of the euro upon fulfilment of the
wprowadzą euro, będą obowiązane dążyć do przyjęcia wspólnej waluty
EnglishTurkey's possible membership of the EU depends on its fulfilment of all the Copenhagen criteria.
Możliwe członkostwo Turcji w UE zależy od spełnienia przez nią wszystkich kryteriów kopenhaskich.
EnglishHowever, I have my doubts as to whether we are monitoring their fulfilment sufficiently.
Mam jednak wątpliwości, czy w wystarczającym stopniu kontrolujemy realizację zawartych w nich postanowień.
Englishthe fulfilment by Member States of obligations under the Statute of the European Investment Bank.
wykonywania zobowiązań Państw Członkowskich, wynikających ze Statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
EnglishBy denying women the freedom of choice, we are receding from the fulfilment of the Millennium Development Goals.
Odmawiając kobietom wolnego wyboru, odwracamy się od realizacji milenijnych celów rozwoju.
EnglishI have presented a brief and matter-of-fact summary of the priorities of the Czech Presidency and their fulfilment.
Przedstawiłem zwięzłe i rzeczowe streszczenie priorytetów prezydencji czeskiej i ich realizacji.
EnglishTheir actions are also incompatible with the fulfilment of the Europe 2020 strategy, which has already been adopted.
Działania te są również nie do pogodzenia ze strategią Europa 2020, która już została przyjęta.
EnglishWe should also stress the need for energy efficiency and the fulfilment of the EU 2020 objectives.
Powinniśmy również podkreślić potrzebę zapewnienia efektywności energetycznej i realizacji celów strategii UE 2020.
EnglishAllow me to touch briefly on three aspects that are fundamental to the fulfilment of this Agency's mandate.
Proszę pozwolić, że krótko omówię trzy fundamentalne aspekty niezbędne do wypełnienia mandatu przez Agencję.
EnglishMontenegro's overall progress towards fulfilment of the criteria for European Union membership has been remarkable.
Ogółem, postępy Czarnogóry w kierunku spełnienia kryteriów członkostwa w Unii Europejskiej były niezwykłe.
EnglishThis approach is creating serious problems in respect of the fulfilment of roles for which the institutions are responsible.
Takie podejście stwarza poważne problemy w zakresie wykonywania zadań, za które te instytucje odpowiadają.
EnglishThis agenda is, of course, a contribution to the fulfilment of our principles of economic, social and territorial cohesion.
Program ten jest oczywiście naszym wkładem w realizację zasad spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.
EnglishTherefore, I am going to expect fulfilment of the principles enshrined in the Single Market Act with great hope and enthusiasm.
Dlatego też z dużą nadzieją i zapałem będę oczekiwał wypełnienia założeń zawartych w akcie o jednolitym rynku.
English(FI) Mr President, the expansion of the Schengen area entails the fulfilment of standards, but it is also about trust.
(FI) Panie Przewodniczący! Rozszerzenie obszaru Schengen wiąże się ze spełnianiem standardów, lecz również z zaufaniem.
EnglishThe adherence of governments to their commitments and the fulfilment by the EFSF/ESM of their role are necessary conditions.
Warunkiem koniecznym jest, by rządy wywiązały się z podjętych zobowiązań, a fundusze EFSF/ESM spełniły swoją rolę.

Andre ord i vår ordbok

English
  • the fulfilment

Flere oversettelser in den norsk-engelske ordboken.