Engelsk-polsk oversettelse av "out of"

EN

"out of" polsk oversettelse

PL
volume_up
out {subst.}
PL
volume_up
out {interj.}
PL
EN

out of {preposisjon}

volume_up
out of (også: from, with, fae, fro)
It can be achieved out of innocence, or arrogance, or out of selfishness, sometimes out of carelessness.
Może wypływać z niewinności lub arogancji, albo z egoizmu, czasami z nonszalancji.
Take you twelve men out of the people, out of every tribe a man,
Obierzcie sobie z ludu dwanaście mężów, po jednym mężu z każdego pokolenia.
The cat is out of the bag, and we have thrown the baby out with the bath-water.
Wyszło szydło z worka i wylaliśmy dziecko z kąpielą.

Lignende oversettelser av "out of" på polsk

out substantiv
Polish
out adverb
out interjeksjon
Polish
to out verb
Polish
of preposisjon
Polish

Eksempler av "out of" på polsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold. Les mer her.

EnglishYour doctor will use this body surface area to work out the right dose for you.
Dawkę leku ustala się w zależności od obliczonej w ten sposób powierzchni ciała.
English(RO) It is true that air transport is the safest out of every form of transport.
(RO) To prawda, że transport lotniczy jest najbezpieczniejszą formą transportu.
EnglishBut Burmese civilians have shown unbridled bravery in coming out to demonstrate.
Ale cywile birmańscy okazali niepohamowaną odwagę, przychodząc na manifestację.
EnglishThe European Parliament, as the champion of human rights, spoke out immediately.
Parlament Europejski, jako orędownik praw człowieka, wypowiedział się natychmiast.
EnglishIf a repeat test is required, it should not be carried out until the following day.
Jeżeli konieczne jest powtórzenie testu, powinno mieć miejsce w ciągu 48 godzin.
Englishout of 101 (16 %) with a titre > 5 BU and 16 out of 101 (16 %) with a titre ≤ 5 BU.
spośród 101 (16 %) o mianie > 5 j. B. i 16 spośród 101 (16 %) o mianie ≤ 5 j. B.
EnglishSecondly, on the trade front, as you have pointed out, we have historic ties.
Po drugie, jak pani zauważyła, na froncie handlowym mamy historyczne powiązania.
EnglishMr President, I shall not dispute the figures that Mr Corbett has just read out.
Panie przewodniczący! Nie podważam liczb, które pan poseł Corbett właśnie odczytał.
EnglishThe standards that we want have been set out clearly in the joint resolution.
Standardy, których oczekujemy zostały jasno przedstawione we wspólnej rezolucji.
EnglishThis is why I do not want young people to be left out of this Europe 2020 strategy.
Dlatego też nie chcę, aby młodzi ludzie byli pomijani w strategii "Europa 2020”.
EnglishMy covenant will I not break, Nor alter the thing that is gone out of my lips.
Ale miłosierdzia swego nie odejmę od niego, ani skłamię przeciw prawdzie mojej.
EnglishThis 2% cut would be completely out of the question for the Court of Auditors.
Cięcia w wysokości 2% są w przypadku Trybunału Audytorów absolutnie wykluczone.
EnglishHow to take the first tablet Break the plastic tab and tip out the first tablet.
Jak wyjąć pierwszą tabletkę Wyłamać osłonę otworu i wyjąć pierwszą tabletkę.
EnglishYour height and weight are measured to work out the surface area of your body.
Powierzchnię ciała oblicza się na podstawie pomiaru wzrostu i masy ciała pacjenta.
EnglishWe also point out the areas in which the EU Member States can assist Kosovo.
Wskazujemy również obszary, w których państwa członkowskie UE mogą pomóc Kosowu.
EnglishImpact assessments are to be carried out systematically in the case of new laws.
Oceny skutków należy przeprowadzać systematycznie w odniesieniu do nowych przepisów.
EnglishTo restore this confidence, we need to set out a very clear medium-term strategy.
Aby odbudować to zaufanie, musimy utworzyć bardzo jasną strategię średnioterminową.
EnglishWe need first to make sure that we have put out that fire and that it stays out.
Musimy na początek upewnić się, że ugasiliśmy ten pożar i że on nie powróci.
EnglishAll of this makes it more difficult to achieve the objectives set out by the EU.
Wszystko to coraz bardziej utrudnia osiągnięcie celów postawionych przez UE.
EnglishIncidentally, I would add that the new Member States can only lose out here.
Nawiasem mówiąc dodam, że nowe państwa członkowskie mogą jedynie na tym stracić.