EN to observe
volume_up
[observed|observed] {verb}

1. alminnelig

(PL) Commissioner, I had the opportunity to observe the re-elections in Moldova.
Miałem okazję obserwować powtórzone wybory w Mołdawii.
We must observe our southern neighbour attentively.
Musimy bacznie obserwować naszych południowych sąsiadów.
They're smaller than a wavelength of light, so we have no way to directly observe them.
Są mniejsze od fali widzialnego światła, dlatego nie możemy obserwować ich bezpośrednio.
to observe
Recently we have been able to observe far-reaching changes in the structure of the EU budget.
W ostatnim czasie możemy zaobserwować daleko idące zmiany w strukturze unijnego budżetu.
Taking just these two provinces as an example, we can observe a growing level of social inequality.
Na przykładzie tylko tych dwóch województw możemy zaobserwować narastającą w nierówność społeczną.
Paediatric patients Neuro-psychological retardation may be observed during mitotane treatment.
Podczas leczenia mitotanem można zaobserwować opóźnienie neuropsychologiczne.
No incompatibilities between MabThera and polyvinyl chloride or polyethylene bags or infusion sets have been observed.
Nie obserwowano niezgodności pomiędzy produktem MabThera, a polichlorkiem winylu czy polietylenem, będących materiałami, z których wykonane są pojemniki lub zestawy do infuzji.
Transient thrombocytopenia (platelets < 100 x 109/ l) following filgrastim administration and leukapheresis was observed in 35 % of subjects studied.
U 35 % analizowanych pacjentów obserwowano przejściową trombocytopenię (płytki krwi < 100 x 109/ l) po podaniu filgrastymu i wykonaniu leukaferezy.
Transient thrombocytopenia (platelets < 100 x 109/ l) following filgrastim administration and leukapheresis was observed in 35 % of subjects studied.
U 35 % analizowanych pacjentów obserwowano przemijającą trombocytopenię (płytki krwi < 100 x 109/ l) po podaniu filgrastymu i wykonaniu leukaferezy.
We just have to observe strict budget discipline in public finances.
Musimy przestrzegać ścisłej dyscypliny budżetowej w finansach publicznych.
We do not need to apply a ban; we simply have to observe the rules.
Nie musimy wprowadzać zakazu, po prostu musimy przestrzegać przepisów.
Such a bank must observe the Treaty of Lisbon and its objectives.
Bank taki musi przestrzegać traktatu lizbońskiego i dążyć do wyznaczonych w nim celów.
From the multitude of incentives and conditions to be observed for this purpose, I would like to underline the importance of a major factor, namely education.
Spośród wielu zachęt i warunków, jakie należy w tym celu spełnić, chciałabym podkreślić znacznie ważnego czynnika, jakim jest edukacja.
to observe (også: to grasp)
volume_up
świętować {imperf.v.}
to observe (også: to examine)
volume_up
przyjrzeć {perf.v.}
Instead, the national pensionable ages should be observed.
Powinniśmy natomiast przyjrzeć się krajowym przepisom dotyczącym wieku emerytalnego.
We had an opportunity to observe the projects developing there and we saw that Chile is a model for economic and social development in the Southern Cone region.
Mieliśmy okazję przyjrzeć się realizowanym tam projektom i przekonaliśmy się, że Chile to wzór gospodarczego i społecznego rozwoju w regionie Stożka Południowego.
to observe (også: to see, to watch)
volume_up
podpatrywać {imperf.v.}
to observe (også: to see, to watch)
to observe
to observe (også: to see, to watch)
to observe (også: to behold)
volume_up
spostrzegać {imperf.v.}

2. astronomi

Eksempler av "to observe" på polsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold. Les mer her.

EnglishI beheld the treacherous, and was grieved, Because they observe not thy word.
Widziałem przestępców, i mierziało mię to, że wyroku twego nie przestrzegali.
EnglishWhy have we not been invited to observe the Russian parliamentary elections?
Dlaczego nie zaproszono nas jako obserwatorów wyborów parlamentarnych w Rosji?
EnglishObserve the sabbath day, to keep it holy, as Jehovah thy God commanded thee.
Przestrzegaj dnia sobotniego, abyś go święcił, jakoć rozkazał Pan, Bóg twój.
EnglishQuicken me after thy lovingkindness; So shall I observe the testimony of thy mouth.
Według miłosierdzia twego ożyw mię, abym strzegł świadectwa ust twoich.
EnglishI have refrained my feet from every evil way, That I might observe thy word.
Od wszelkiej złej drogi zawściągam nogi swoje, abym strzegł słowa twego.
EnglishBut you have stressed that you want to observe the principle of subsidiarity.
Pan komisarz podkreślił, że chce stosować się do zasady subsydiarności.
EnglishOn 10 October, we will observe World day against the death penalty.
10 października przypada Międzynarodowy Dzień na rzecz Zniesienia Kary Śmierci.
EnglishThis EUR 25 billion ceiling, I would like to observe, seems very low.
Chciałbym zaznaczyć, że wspomniany limit 25 miliardów euro wydaje się bardzo niski.
EnglishPatients should always observe the same timing of dosing in relation to meals.
Pacjenci powinni zawsze zachowywać ten sam odstęp czasu pomiędzy posiłkami a przyjęciem leku.
EnglishPlease rise and observe a minute's silence in memory of our late colleague.
Proszę członków Izby o powstanie i uczczenie pamięci naszej zmarłej koleżanki minutą ciszy.
EnglishIf you observe any signs of infection around the tube, such as skin redness, swelling, pain or
W razie zaobserwowania dowolnych objawów zakażenia wokół miejsca wprowadzenia rurki,
EnglishIf you ever observe any rash symptoms please inform your doctor immediately.
W przypadku zaobserwowania kiedykolwiek objawów wysypki należy natychmiast powiadomić lekarza.
EnglishHowever, this presupposes that we develop and observe joint principles for data protection.
Jednak to wymaga opracowania i przestrzegania wspólnych zasad ochrony danych osobowych.
EnglishBefore I was afflicted I went astray; But now I observe thy word.
Pierwej niżem się był uniżył, błądziłem; ale teraz wyroku twego przestrzegam.
EnglishGive me understanding, and I shall keep thy law; Yea, I shall observe it with my whole heart.
Daj mi rozum, abym strzegł zakonu twego, ażebym go przestrzegał ze wszystkiego serca.
EnglishIn its financing operations, the Bank shall observe the following principles:
Przyznając finansowanie, Bank kieruje się następującymi zasadami:
EnglishLadies and gentlemen, please rise to observe a minute's silence for the victims of terrorism.
Panie i Panowie! Proszę o powstanie i uczczenie pamięci ofiar terroryzmu minutą ciszy.
EnglishDeal bountifully with thy servant, that I may live; So will I observe thy word.
Daruj to słudze twemu, abym żył, a przestrzegał słów twoich.
EnglishAnd ye shall observe to do all the statutes and the ordinances which I set before you this day.
Pilnujcież tedy, abyście czynili wszystkie ustawy i sądy, które ja wam dziś przedkładam.
EnglishIt is essential to observe the precautionary principle and the principle of ecosystem management.
Istotne jest przestrzeganie zasady ostrożnościowej oraz zasady zarządzania ekosystemem.