Engelsk-polsk oversettelse av "to incur"

EN

"to incur" polsk oversettelse

volume_up
cur {subst.}
EN

to incur [incurred|incurred] {verb}

volume_up
Indeed, the extra costs incurred by this extension can be afforded neither by businesses nor by Member States.
W rzeczywistości ani przedsiębiorstwa, ani państwa członkowskie nie są w stanie ponieść kosztów tego wydłużenia.
Examples include the reimbursement of only those travel expenses actually incurred and the Statute for Assistants.
Przykładem może być zwrot tylko rzeczywiście poniesionych kosztów podróży i statut asystenta.
It is the same amount which would be incurred for the same treatment in their home Member State.
Jest to kwota równa kwocie, która byłaby poniesiona za takie samo leczenie w ojczystym państwie członkowskim.
At the risk of repeating myself and incurring the wrath of the House, I did mention October just a few minutes ago.
Narażając się na to, że będę się powtarzał i wywołam zniecierpliwienie Izby, wymieniłem październik dosłownie kilka minut temu.
to incur

Synonymer (engelsk) for "cur":

cur

Eksempler av "to incur" på polsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold. Les mer her.

EnglishIf anyone breaks a law then they incur the penalties laid down by the criminal code.
Jeżeli ktoś narusza prawo, to ponosi karę ustanowioną przepisami kodeksu karnego.
EnglishTherefore, a roundtrip will incur a fee of EUR 300 as a result of this legislation.
Oznacza to, że w wyniku tych przepisów podróż w obie strony będzie kosztować 300 euro.
EnglishSince we cannot incur a deficit, we push more and more commitments to the future.
Ponieważ nie wolno nam dopuścić do deficytu, przesuwamy coraz więcej zobowiązań na przyszłość.
EnglishEvery day, vegetable producers incur losses of PLN 2 million.
Producenci warzyw każdego dnia ponoszą straty w wysokości 2 milionów złotych.
EnglishThey then incur considerable running costs, such as for labour, repairs and, of course, fuel.
Ponoszą również znaczne koszty bieżące, takie jak koszty pracy, napraw oraz oczywiście paliwa.
EnglishHowever, this would incur a much higher social cost.
Pociągałoby to za sobą jednak konieczność poniesienia znacznie wyższych kosztów społecznych.
EnglishHowever, if we leave them in the lurch, we will incur considerable costs as a result of unemployment and bankruptcies.
Jeśli jednak zostawimy je na lodzie, poniesiemy spore koszty bezrobocia i bankructwa.
EnglishThis causes the industry to incur costs and affects the competitiveness of European food production.
Jest to przyczyną dodatkowych kosztów i zmniejszenia konkurencyjności Europy pod względem produkcji żywności.
EnglishBesides, attempts to monitor these things would involve employing inspectors and would incur ridiculous costs.
Poza tym, kontrolowanie tego pociągnęłoby za sobą zatrudnienie kontrolerów i kolejne absurdalne koszty.
EnglishThis will make it possible for payment delays to incur consequences which will make them disadvantageous.
Będzie można wyciągać konsekwencje za opóźnienia w płatnościach, a wówczas tego rodzaju praktyki nie będą się opłacać.
EnglishSpeculators see in them a level of risk which they do not wish to incur, due to the crisis on the financial markets.
Spekulanci widzą w nich poziom ryzyka, którego nie chcą ponosić ze względu na kryzys na rynkach finansowych.
EnglishIf we neglect either one of those elements we will incur opposition and reluctance on the part of our peoples.
Jeśli zaniedbamy jeden z tych elementów doprowadzimy do powstania sprzeciwu i niechęci ze strony naszych obywateli.
EnglishSmaller agribusinesses often incur heavy costs when complying with health and environmental rules.
Mniejsze gospodarstwa rolne często ponoszą wysokie koszty przestrzegania przepisów dotyczących ochrony zdrowia i środowiska naturalnego.
EnglishThe real issue today is the agricultural industry's inability to pass on the costs it has to incur to consumers.
Prawdziwym problemem obecnie jest brak możliwości przeniesienia kosztów, jakie musi ponosić przemysł rolny, na konsumentów.
EnglishEven tighter controls in connection with new permits will incur huge costs without any essential benefit to the environment.
Jeszcze surowsze kontrole w związku z nowymi zezwoleniami to ogromne koszty, bez zasadniczych korzyści dla środowiska.
EnglishBut once it arrived, if no buyer was to be found, or if prices suddenly dropped, farmers would incur tremendous losses.
Po dopłynięciu, gdy okazałoby się, że nie ma na nie nabywcy lub gdy ceny nagle spadły - farmerzy ponieśliby dotkliwe straty.
EnglishWe cannot be successful in our actions unless women themselves become aware of the dangers they incur before or during pregnancy.
Nie możemy być skuteczni w swoich działaniach, jeśli same kobiety nie staną się świadome ryzyka, jakie podejmują przed ciążą lub w czasie jej trwania.
EnglishCompliance costs are the costs that companies and citizens are forced to incur in order to comply with legislation and they are extremely high.
Koszty zgodności to koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa i obywateli w związku z przestrzeganiem przepisów i są one niezwykle wysokie.
EnglishOf course, by talking about science I also may, as I did the other night, incur the violent wrath of some scientists who were very upset with me.
Oczywiście, mówiąc o nauce także mogę, jak zdarzyło się to pewnej nocy, odczuć wściekły gniew kilku naukowców, którzy byli na mnie bardzo źli.
EnglishAsking for a further high-level conference to be held will only incur expense which would be better allocated to specific measures.
Wnioskowanie o zwołanie kolejnej konferencji na wysokim szczeblu pociągnie za sobą jedynie wydatki, które można by przeznaczyć z większym pożytkiem na konkretne działania.