Engelsk-norsk oversettelse av "say"

EN

"say" norsk oversettelse

NO
EN

say {adverb}

volume_up
say (også: around, round, about)
1:20 You say, "OK, but walking around the neighborhood, I noticed that the house numbers don't go in order."
1:20 Du sier, "Greit, men da jeg gikk rundt her la jeg merke til at husnumrene ikke er i rekkefølge."
When I was born, my mom says I looked around the whole hospital room with a stare that said, "This?
Da jeg ble født, sa moren min at jeg så rundt i hele sykehusrommet med et blikk som sa, "Dette?
And all day she walked around only in her underwear. When I asked, "Who is that?" She said, "That's Wei. The meaning of her name is pig.
Og hele dagen gikk hun rundt i bare undertøyet. Da jeg spurte, "Hvem er det?"
Let's see, I'd say about three or four percent.
La oss se, jeg tenker det er omtrent tre eller fire prosent.
And about a week later, a friend of mine came to me and said, "Listen, you've got to join choir.
Omtrent en uke senere kom en kompis til meg og sa, "Hør her, du bare må bli med i koret.
4:01 "Well, it's about 30 percent," he said.
4:01 "Det er omtrent 30 prosent", svarte han.
The actual nerve supplying the arm was severed, was cut, by say, a motorcycle accident.
Nerven som forsynte armen var skilt, var kuttet, etter la oss si en motorsykkelulykke.
For example, let's say Nediva is in one of your circles, and Jadon is in one of Nediva's circles.
La oss si at Kari er i en av dine kretser, og at Ola er i en av Karis kretser.
Suppose I go up and I say, "I'm going to take your phone."
La oss si at jeg går opp og sier, "Jeg tenker å ta din telefon."

Eksempler av "say" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold. Les mer her.

EnglishWhenever they do anything, you just say, 'Well, wow, I mean, how did you do that?
Hver gang de gjør noe, sier du bare, "Oj, wow, jeg mener, hvordan gjorde du det?
English3:15 So then you look around, you're under a canopy and you say, "This is good."
3:15 Så ser du deg omkring, du er under en fallskjerm, og sier "Dette er bra."
EnglishAnd you say, "My God, if this is my mom, how come I'm being sexually turned on?
Du sier, "Gud, hvis dette er moren min, hvorfor blir jeg seksuelt opphisset?
EnglishSo, they say Jesus did talk a lot about helping the outcasts, helping poor people.
Man sier jo at Jesus snakket mye om å hjelpe de utstøtte, hjelpe de fattige.
EnglishIt's true what they say, and I didn't believe it until it happened to me.
Det er sant som de sier, og jeg trodde ikke noe på det før det skjedde med meg.
EnglishWhat happens, though, is people say to me, "I don't need any motivation."
Det som imidlertid skjer, er at folk sier til meg, "Jeg trenger ikke motivering."
EnglishWe take our children, we make them shut their brains down, and then we say, "Perform."
Vi tar våre barn, og får dem til å skru av hjernene sine, og så sier vi, "Prestér."
English16:29 Now, we've offered this carrot, as I say, we've dangled the carrot.
16:29 Så, vi har tilbudt denne gulroten, som jeg sa, vi har dinglet gulroten.
EnglishWhen you fail to achieve a goal, what's the reason people say they fail to achieve?
Når du feiler å oppnå et mål, hva skylder folk på når de feiler å oppnå?
EnglishSome people say organic or local food is more expensive, but is it really?
Noen sier at økologisk eller lokal mat er dyrere, men er det virkelig det?
EnglishOh, they also say they will sell you astrology or other fortunetelling methods.
Åh, de sier også at de selger astrologi eller andre spådomstjenester.
EnglishThey're very inspiring leaders, even though I disagree with much of what they say.
De er inspirerende ledere, selv om jeg er uenig i mye av det de sier.
EnglishIt’s important that we love babies, and that we not be put off by, say, messy diapers.
Det er viktig at vi elsker babyer, og at vi ikke blir frastøtt av, f.eks skitne bleier.
EnglishLet's say, for example, that the payment threshold for your account is US$100.
Tenk deg for eksempel at betalingsgrensen for kontoen din er USD 100.
EnglishTo see tips on the Google Now screen, say "Ok Google," then "Help."
Hvis du vil se tips på Google Nå-skjermen, sier du «OK Google» og deretter «Help».
EnglishThe ones with the highest income, the better off -- I wouldn't say rich -- they have higher HIV.
De med høyest inntekt, de velstående, jeg ville ikke sagt rike, de har mer HIV.
EnglishAnd they also say that they can give you perpetual motion machines and free energy systems.
De sier også at de kan gi deg evighetsmaskiner og systemer for fri energi.
EnglishWhenever you’re in the Google Search app, simply say “OK Google” followed by your search.
Når du er i Google Søkeapp, sier du ganske enkelt «OK Google», etterfulgt av søket ditt.
EnglishNow, these people will make guesses, they'll say things like, "Why am I getting electricity?
Disse menneskene gjør gjetninger, de sier ting som: «Hvorfor kjenner jeg elektrisitet?
EnglishThe phantom limb -- they'll say, "But doctor, the phantom limb is paralyzed.
Fantomlemmet -- de sier, "Men doktor, fantomlemmet er paralysert.