Engelsk-norsk oversettelse av "bandwidth"

EN

"bandwidth" norsk oversettelse

EN

bandwidth {substantiv}

volume_up
1. måleenheter
The settings available in order from highest bandwidth to lowest bandwidth are:
De tilgjengelige innstillingene er som følger, fra høyest til lavest båndbredde:
Low: In this mode Hangouts will use less bandwidth to send and receive video.
Lav:: I denne modusen bruker Hangouts mindre båndbredde til å sende og motta video.
But in the last 10 years, bandwidth has exploded a hundredfold.
Men de siste 10 årene, har båndbredde eksplodert og hundredoblet seg.

Eksempler av "bandwidth" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishThe settings available in order from highest bandwidth to lowest bandwidth are:
De tilgjengelige innstillingene er som følger, fra høyest til lavest båndbredde:
EnglishYour bandwidth selection will be saved for future Hangouts on the same network.
Båndbreddevalget ditt blir husket for fremtidige Hangouter på det samme nettverket.
EnglishLow: In this mode Hangouts will use less bandwidth to send and receive video.
Lav:: I denne modusen bruker Hangouts mindre båndbredde til å sende og motta video.
EnglishBandwidth used will typically be approximately 150 Kbps upstream and 500 Kbps downstream.
Båndbredden som brukes, er vanligvis rundt 150 kbps opp og 500 kbps ned.
EnglishBandwidth used will typically be approximately 500 Kbps in each direction.
Båndbredden som brukes, er vanligvis rundt 500 kbps i hver retning.
EnglishBandwidth used will typically be approximately 35 Kbps in each direction.
Båndbredden som brukes, er vanligvis rundt 35 kbps i hver retning.
EnglishThe term bandwidth refers to the speed that you can send data to, or receive data from a Hangout.
Begrepet båndbredde viser til hastigheten du kan sende og motta data ved i en Hangout.
EnglishTo change your setting, simply drag the slider to another bandwidth setting.
Når du vil endre innstillingen, drar du ganske enkelt glidebryteren til en annen båndbreddeinnstilling.
EnglishBut in the last 10 years, bandwidth has exploded a hundredfold.
Men de siste 10 årene, har båndbredde eksplodert og hundredoblet seg.
EnglishAdjusting the bandwidth setting can help in these situations.
I slike tilfeller kan det hjelpe å justere båndbreddeinnstillingen.
EnglishHere is a guide for the minimum and maximum bandwidth requirements and expectations:
Her er en veiledning til hva som kreves og hva som kan forventes når det gjelder minste og høyeste båndbredde:
EnglishBandwidth used can be in excess of 1000 Kbps in each direction.
Båndbredden som brukes, kan overstige 1000 kbps i hver retning.
EnglishIn this mode, Hangouts will use all available bandwidth to provide the best quality experience.
I denne modusen bruker Hangouts all tilgjengelig båndbredde for at visningskvaliteten skal bli best mulig.
EnglishWith group video calls of more than 2 people you can expect bandwidth usage in ideal situations to be:
I gruppevideosamtaler med mer enn to deltakere kan du forvente følgende båndbreddebruk under ideelle forhold:
EnglishWe do this to avoid both crawlers requesting the same pages, thereby helping publishers conserve their bandwidth.
Vi gjør dette for å unngå at begge søkerobotene ber om de samme sidene, slik at utgivere sparer båndbredde.
EnglishThe bandwidth setting is most useful when:
Båndbreddeinnstillingen er nyttigst i følgende tilfeller:
EnglishTo adjust the bandwidth available for uploading songs to Google Play, please follow the steps below:
Du kan justere den tilgjengelige båndbredden for opplasting av sanger til Google Play ved å følge fremgangsmåten nedenfor:
EnglishIdeal bandwidth for the best experience:
EnglishVideo is high-bandwidth for a reason.
EnglishIn this mode, Hangouts will automatically adjust your video quality depending on your bandwidth, up to the maximum HD level.
I denne modusen justerer Hangouts automatisk videokvaliteten din avhengig av båndbredden din, opp til maksimumsnivået for HD.