Engelsk-norsk oversettelse av "at once"

EN

"at once" norsk oversettelse

EN

at once {adverb}

volume_up
1. alminnelig
These categories make it easy to see messages of the same type all at once.
Med disse kategoriene kan du enkelt se alle e-postene av samme type én gang.
To change the circle memberships for many contacts at once, use the circle editor in Google+.
Hvis du ønsker å endre kretstilhørigheten for mange kontakter én gang, kan du bruke kretsredigering i Google+.
If you found a large set of messages that you want to send to trash all at once, follow these steps:
Hvis du har funnet en stor gruppe meldinger som du ønsker å sende til papirkurven én gang, kan du følge disse trinnene:
at once (også: concurrently)
Or use the bookmark manager if you need to organize multiple bookmarks at once
Du kan også bruke bokmerkebehandlingen hvis du vil organisere flere bokmerker samtidig.
Plus, you can select multiple ad units to update their ad type at once.
Dessuten kan du velge flere annonseenheter for samtidig oppdatering av annonsetype.
You can save a movie or TV show that you purchased on up to five devices at once.
Du kan lagre en film eller et TV-program du har kjøpt på opptil fem enheter samtidig.
2. "immediately"
And then once it became a shared experience, it was funny and something that she could laugh at.
Og med en gang det ble en felles opplevelse, da var det morsomt og noe hun kunne le av.
Once you sign in, you're instantly on the web and automatically signed in to the Google services you use.
Når du logger deg på, er nettet tilgjengelig med en gang og du logges automatisk på Google-tjenestene du bruker.
Once an app is installed, you can start using it right away--no need to restart your computer.
Når en app er installert, kan du begynne å bruke den med én gang – du trenger ikke starte datamaskinen på nytt.

Eksempler av "at once" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishOnce you have remedied the problem, you can submit your site for reconsideration.
Once you have remedied the problem, you can submit your site for reconsideration.
EnglishOnce your experiment is up and running, it’s up to you to monitor its progress.
Når eksperimentet er satt i gang, er det opp til deg å overvåke fremdriften av d.
EnglishAnd once you have that, you can actually begin to build the neocortical column.
Og når du har gjort det, kan du faktisk begynne å bygge den neokortikale kolonnen.
EnglishOnce you experiment is up and running, it’s up to you to monitor its progress.
Når eksperimentet er satt i gang, er det opp til deg å overvåke fremdriften av d.
EnglishAs it copies itself, once in every billion rungs, there tends to be an error.
Når det kopierer seg selv, blir det for hver milliard delinger, gjerne en feil.
EnglishOnce you're set up, there are two ways to address a message to your contact group:
Once you're set up, there are two ways to address a message to your contact group:
EnglishAnd once those vessels invade the cancer, it can expand, it can invade local tissues.
Og når så disse karene invaderer kreften, kan det spre seg, invadere lokalt vev.
EnglishOnce you've registered, it's easy to upload your application to Google Play.
Når du har registrert deg, er det enkelt å laste opp appen din til Google Play.
EnglishThese categories make it easy to see messages of the same type all at once.
Med disse kategoriene kan du enkelt se alle e-postene av samme type på én gang.
EnglishOnce a bookmark has been added, the bookmark will turn red to show it's been added.
Når du har lagt til et bokmerke, blir bokmerket rødt for å vise at det er lagt til.
EnglishYou can save a movie or TV show that you purchased on up to five devices at once.
Du kan lagre en film eller et TV-program du har kjøpt på opptil fem enheter samtidig.
EnglishOnce you've added a bookmark to an article, the article will be available offline.
Når du har lagt til et bokmerke i en artikkel, er artikkelen tilgjengelig uten nett.
EnglishMartha Gellhorn, who's one of my heroes, once said, "You can only love one war.
Martha Gellhorn, en av mine helter, sa en gang "Du kan bare elske en krig.
EnglishOnce you've enabled IMAP in your Gmail settings, you need to configure your client.
Når du har aktivert IMAP i Gmail-innstillingene, må du konfigurere klienten.
EnglishOnce you've enabled POP in your Gmail settings, you need to configure your client.
Når du har aktivert POP i Gmail-innstillingene, må du konfigurere klienten.
EnglishOr use the bookmark manager if you need to organize multiple bookmarks at once
Du kan også bruke bokmerkebehandlingen hvis du vil organisere flere bokmerker samtidig.
EnglishOnce you have implemented the code, you can check the ad units in two ways:
Når du har implementert koden, kan du kontrollere annonseenhetene på to måter:
EnglishOnce you have exported your contacts you can import your contacts into Google Contacts.
Når du har eksportert kontaktene dine, kan du importere dem til Google Kontakter.
EnglishOnce you find something interesting in the store, install it to try it out!
Når du finner noe interessant i nettbutikken, kan du installere og prøve det!
EnglishOnce you upload caption tracks to your videos, you can automatically translate them.
Once you upload caption tracks to your videos, you can automatically translate them.

Synonymer (engelsk) for "at once":

at once

Lignende oversettelser av "at once" på norsk

at preposisjon
Norwegian
once adverb
Norwegian
at the moment
at nightfall adverb
at a canter adverb
Norwegian
at all adverb
at bottom adverb
Norwegian
at large
Norwegian
at no time
at home
Norwegian
at work
Norwegian