Engelsk-norsk oversettelse av "approach"

EN

"approach" norsk oversettelse

EN

approach {substantiv}

volume_up
2. "space or figuratively"

Eksempler av "approach" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishAnd we approach this problem by considering another curious syndrome called phantom limb.
Og vi tilnærmer oss dette problemet ved å undersøke et annet merkelig syndrom kalt "fantomlem".
EnglishWhat I'm saying is our approach is simply unsustainable.
Det jeg sier er at vår tilnærming ganske enkelt ikke er bærekraftig.
EnglishAlready, we can see that Apple and Microsoft have a severely divergent approach to software design.
Allerede kan vi se at Apple og Microsoft har meget divergerende tilnærming til programvaredesign.
EnglishBut, you know, there may even be a simpler approach.
Men, vet dere, det kan være at det finnes en enda enklere tilnærming.
EnglishSo instead I use the Jerry Maguire approach to research.
Så isteden brukte jeg Jerry Maguire tilnærmingen til forskning.
EnglishMicrosoft's approach to simplicity tends to be: let's break it down; let's just make it more steps.
Microsofts tilnærming til enkelhet bruker å være: la oss fragmentere, la oss bare ta ting steg for steg.
EnglishSo this approach that we're taking for cancer prevention may also have an application for obesity.
Så den tilnærmingen vi bruker for å forhindre kreft kan også ha en bruksmulighet når det gjelder overvekt.
English(Applause) I want to quickly say that although it does do it for 50 dollars, there are some limitations of this approach.
(Applaus) Jeg vil skyte inn at når dette koster 300 kr, så har det også sine begrensninger.
English2:22 Let me demonstrate the strength of this approach.
EnglishI have a very peculiar background, attitude and approach to the real world because I am a conjurer.
Jeg har en veldig spesiell bakgrunn, holdning og tilnærmingsmåte til den virkelige verden, fordi jeg er illusjonist.
EnglishSo here is one example of how you approach it.
Så er her et eksempel på hvordan man tilnærmer seg det.
EnglishIt's the most inclusive approach you can take.
EnglishAnd I believe we need to strengthen this approach in modern diplomacy, not only between states, but also within states.
Og jeg tror vi trenger å styrke denne tilnærmingen i moderne diplomati, ikke bare mellom stater, men også innenfor stater.
EnglishWe recommend a two step approach.
EnglishNeoconservatism had the philosophy that you go in with a supply-led approach to impose democratic values from the top down.
Neo-konservatisme hadde en filosofi om at du går inn med et tilbudsbasert tilnærming ved å pålegge demokratiske verdier fra ovenfra og ned.
EnglishAnd this realization is allowing us to reconceptualize the way that we actually approach these diseases by controlling angiogenesis.
Og denne forståelsen tillater oss å rekonseptualisere måten vi faktisk tilnærmer oss disse sykdommene ved å kontrollere angiogenestesi.
EnglishAnd because we're not breaking down the plastic into molecules and recombining them, we're using a mining approach to extract the materials.
Og fordi vi ikke bryter ned plasten til molekyler og kombinerer dem på nytt, bruker vi en gruve tilnærming for å utvinne materialene.
EnglishThe best way to approach this is to do some market research on the topic and decide on the best solution for the service you are providing.
Den beste måten å tilnærme seg dette på er å foreta markedsundersøkelser om temaet og finne ut hva som er den beste løsningen for tjenesten du leverer.
EnglishZagat’s unique, democratic approach and bias-free methodology provides users with a single, curated editorial review and accurate scores for local businesses around the world.
Zagats unike, demokratiske tilnærming og upartiske metodikk gir brukerne én enkelt, samlet anmeldelse og nøyaktige rangeringer for lokale bedrifter over hele verden.
EnglishOne approach, the one we use mainly, is to look at patients with sustained damage to a small region of the brain, where there's been a genetic change in a small region of the brain.
En metode, den vi bruker hovedsakelig, er å se på pasienter med vedvarende skade på et lite område av hjernen, hvor det er blitt en genetisk forandring i et lite område av hjernen.