EN

application {substantiv}

volume_up
1. alminnelig
application
Once the cancellation process is complete, submit an application for a new account here.
Når avslutningsprosessen er ferdig, sender du inn en søknad om ny konto her.
Have you recently sent an application to participate in the AdSense program?
Har du nylig sendt inn en søknad om å delta i AdSense-programmet?
If you're new to AdSense, just complete our quick online application.
Hvis AdSense er nytt for deg, kan du fullføre vår raske elektroniske søknad.
2. "written request"
application
Once the cancellation process is complete, submit an application for a new account here.
Når avslutningsprosessen er ferdig, sender du inn en søknad om ny konto her.
Have you recently sent an application to participate in the AdSense program?
Har du nylig sendt inn en søknad om å delta i AdSense-programmet?
If you're new to AdSense, just complete our quick online application.
Hvis AdSense er nytt for deg, kan du fullføre vår raske elektroniske søknad.
3. "act of laying or spreading on"
application
4. "a computer program"
application
volume_up
program {n} (app for Iphone eller Android)
To access the desired application from a different Google Account, you can add developers to your application in App Engine.
Hvis du vil ha tilgang til et bestemt program fra en annen Google-konto, kan du legge til utviklere i programmet i App Engine.
And why this is interesting is I have this sort of application running on the computer monitor, which has a 3D room, with some targets floating in it.
Dette er interessant når jeg kjører denne typen program på skjermen, som er et 3D-rom med noen svevende gjenstander inni.
And once you've trained up the detections, these thoughts can be assigned or mapped to any computing platform, application or device.
Og når du har trent opp deteksjonene, kan tankene tilordnes eller kartlegges til hvilken som helst platform, program eller enhet.
application
volume_up
applikasjon {m} (dataprogram)
Please follow these policies when commenting on an application:
Følg disse retningslinjene når du kommenterer en applikasjon:
Most of the time, you will only have to enter an application-specific password once per application or device (soon after you turn on 2-step verification).
Mesteparten av tiden trenger du bare å skrive inn et programspesifikt passord én gang per applikasjon eller enhet (rett etter at du slår på totrinnsbekreftelse).
application
volume_up
program {n} (dataprogram)
To access the desired application from a different Google Account, you can add developers to your application in App Engine.
Hvis du vil ha tilgang til et bestemt program fra en annen Google-konto, kan du legge til utviklere i programmet i App Engine.
And why this is interesting is I have this sort of application running on the computer monitor, which has a 3D room, with some targets floating in it.
Dette er interessant når jeg kjører denne typen program på skjermen, som er et 3D-rom med noen svevende gjenstander inni.
And once you've trained up the detections, these thoughts can be assigned or mapped to any computing platform, application or device.
Og når du har trent opp deteksjonene, kan tankene tilordnes eller kartlegges til hvilken som helst platform, program eller enhet.
NO

Application Programming Interface {intetkjønn}

volume_up
Application Programming Interface

Eksempler av "application" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishThe 'Payee Name' field on the AdSense application is limited to 35 characters.
Feltet for utbetalingsmottaker hos AdSense-applikasjonen er begrenset til 35 tegn.
EnglishTo resolve this issue, delete the Application folder, then try installing again.
Du løser dette problemet ved å slette programmappen og installere programmet på nytt.
EnglishYou'll then see the application-specific password you just created (label 3).
Du vil da se det programspesifikke passordet du nettopp opprettet (etikett 3).
EnglishOnce you've registered, it's easy to upload your application to Google Play.
Når du har registrert deg, er det enkelt å laste opp appen din til Google Play.
EnglishAny attempts by the application to make in-app billing purchases will fail.
Ethvert forsøk fra programmet for å gjøre in-app fakturering kjøp vil mislykkes.
EnglishCommon applications and devices that require an application-specific password include:
Vanlige apper og enheter som krever et appspesifikt passord inkluderer følgende:
EnglishApplication providers must adhere to the Google Play Business and Program Policies.
Leverandører av apper må overholde bedrifts- og appretningslinjene for Google Play.
EnglishFrom the home screen of the Google Play Developer Console, select Add new application.
Fra startsiden på utviklerkonsollen for Google Play velger du Legg til ny app.
EnglishIf you have 2-step verification, you'll need to enter your application-specific password.
Hvis du bruker 2-trinns bekreftelse, må du angi det appspesifikke passordet ditt.
EnglishIf your application is approved, follow the steps to update your login.
Hvis søknaden din blir godkjent, følg skrittene for å oppdatere innloggingen din.
Englishdrag the Chrome icon to the Application folder to complete the system-wide installation.
kan du trekke Chrome-ikonet til programmappen for å fullføre installasjonen.
EnglishIn addition to the original 50MB, Google will store two expansion files per application.
I tillegg til originalen på 50 MB, lagrer Google to utvidelsesfiler per app.
EnglishOnce the cancellation process is complete, submit an application for a new account here.
Når avslutningsprosessen er ferdig, sender du inn en søknad om ny konto her.
English*Users in some countries may still need to apply through an application form.
*Brukere i enkelte land må kanskje fremdeles søke via et søknadsskjema.
EnglishSelect the application containing your bookmarks and select Favorites/Bookmarks.
Velg appen som inneholder bokmerkene, og velg Favoritter/Bokmerker.
EnglishEnter an application-specific password that you generated in the "Password" field (1).
Skriv inn det appspesifikke passordet du genererte, i passordfeltet (1).
EnglishOnce you click Done, you’ll never see that application-specific code again.
Når du klikker på Fullført, ser du ikke lenger den appspesifikke koden.
EnglishInstead, you'll enter an application-specific password in place of your normal password.
I stedet angir du et programspesifikt passord, ikke ditt vanlige passord.
EnglishAt the moment, all in-app orders and application orders will appear in the same report.
For tiden vises alle bestillinger i apper og alle appbestillinger i den samme rapporten.
EnglishThe use of AdSense for mobile in a mobile application is a violation of AdSense policies.
Bruk av AdSense for mobil i mobilapper utgjør et brudd på retningslinjene for AdSense.

Synonymer (engelsk) for "application":

application
applicant
English