Engelsk-norsk oversettelse av "to agree on"

EN

"to agree on" norsk oversettelse

EN

to agree on {verb}

volume_up
to agree on (også: to concur)
4:28 Alle synes å være enige om det.

Eksempler av "to agree on" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishTerms you agree to when you publish apps to the Google Play store.
Dette er vilkår du samtykker i når du publiserer apper i Google Play-butikken.
EnglishIt's simply the proportion of the population who agree most people can be trusted.
Det er rett og slett den delen av innbyggerne som svarer positivt på at man kan stole på folk flest.
EnglishIn itself, I'm sure we all agree, it is a wonderful goal.
I seg selv, vi kan sikkert alle være enige, så er det et vidunderlig budskap.
EnglishAnd you don't have to agree when you sit down with the other side.
Og du må ikke være enig når du sitter ned med den andre siden.
EnglishSlinky: I'm sorry, Woody, but I have to agree with them.
Slinky: Jeg beklager, Woody, men jeg er nødt til å være enig med dem.
EnglishI hope you agree that this is a powerful story.
Jeg håper dere er enige i at dette er en kraftfull historie.
EnglishWe can -- I agree with what was described a few days ago, about this idea that people work in their self-interest.
Vi kan -- og jeg er enig med hva som ble sagt for noen dager siden, at folk handler i egeninteresse.
EnglishNow, I also agree that that is rational, for now.
Nå, jeg er også enig i at det er rasjonelt, akkurat nå.
EnglishThey all get $10 if they agree to show up.
De får alle 60 kroner om de går med på å komme til lab'en.
EnglishI don’t agree with the fee charged by my bank.
EnglishBut they ain't going to pay for what others, who have more money, have largely created, and I can agree on that.
Men de vil ikke betale for problemens som andre, med mer penger, i all hovedsak har skapt, og jeg kan være enig i det.
English(Laughter) You might agree with me on that.
English4:28 Everybody seems to agree with that.
EnglishWhen you publish an app on Google Play, you agree to the terms of the Developer Distribution Agreement (DDA).
Når du publiserer en app på Google Play, godtar du vilkårene i distribusjonsavtalen for utviklere (DDA – Developer Distribution Agreement).
EnglishAnd finally, I hope you agree with me to change that last toddler rule just a little bit to: "If it's broken, it's my stuff."
Og til slutt håper jeg at dere er enige med meg i å endre den siste småbarnsregelen litt: "Hvis det er ødelagt, er det mine ting."
EnglishIf you do not have US Activities, please click on the Foreign Publisher with no US Activities link and agree to the statement on that page.
Hvis du ikke har aktiviteter i USA, klikker du på Utenlandsk utgiver uten aktiviteter i USA-linken og godtar erklæringen på denne siden.
EnglishIf they could only agree, if they could only turn a prisoner's dilemma into a different payoff matrix called an assurance game, they could proceed.
Hvis de bare kunne bli enige, hvis de bare kunne snu fangens dilemma til et annet betalingsprinsipp kalt et forsikrings-spill, da kunne de fortsatt.
EnglishPeople can tear it, tag on it, or even pee on it -- some are a bit high for that, I agree -- but the people in the street, they are the curator.
Folk kan rive det ned, tagge på det, til og med tisse på det -- selv om noen henger ganske høyt, det skal sies -- men folkene i gaten, de er kuratoren.

Lignende oversettelser av "to agree on" på norsk

on preposisjon
Norwegian
to rely on verb
to throw cold water on verb
to pick up on verb
from now on adverb
to get a move on verb
Norwegian
to turn on verb
Norwegian
to pour cold water on verb
to take on verb
Norwegian
off and on adverb
Norwegian
to hit on verb
Norwegian
to lean on verb
Norwegian
to happen on verb
to be dependent on verb
to cheer on verb
Norwegian