Engelsk-norsk oversettelse av "after"

EN

"after" norsk oversettelse

NO
EN

after {adverb}

volume_up
after (også: afterwards, later)
You don’t need to enter bank account information before you can start accepting orders, since you can process transactions now and be paid out at a later date after banking details are in place.
Du trenger ikke å skrive inn bankkontoinformasjon før du kan begynne å godkjenne bestillinger, ettersom du kan behandle transaksjoner nå og bli betalt senere, etter at bankdetaljene er på plass.
1:22 Now, here come two more people, and immediately after, three more people.
1:22 Nå, her kommer det to til, og rett etterpå, tre personer til.
And after, as I reflected on that, I decided to eliminate negative energy from my life.
Og etterpå, da jeg tenkte på det, bestemte jeg meg for å eliminere negativ energi fra livet mitt.
5:58 But after the dance, we all realized that Dad still would be in jail.
5:58 Men etterpå, innså vi alle at fedrene fortsatt ville være i fengsel.
Year after year, after year, after year, they're more innovative than all their competition.
År etter år etter år etter år - så er de mer innovative enn alle sine konkurrenter.
With Spoken Answers turned on, you’ll even hear your answers aloud after you search for them.
Med talesvar slått på, hører du til og med svarene dine høyt etter at du søker etter dem.
When voice search is turned on, you can speak your search aloud after touching the microphone icon.
Når talesøk er slått på, kan du si søkeordet etter å ha trykket på mikrofonikonet.

Eksempler av "after" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishPublishers usually receive their checks about 2-4 weeks after the mailing date.
Utgivere mottar vanligvis sjekkene sine cirka 2–4 uker etter postleggingsdatoen.
EnglishSo, it wasn't until five months after he was home that he would read that journal.
Så det var ikke før fem måneder etter hjemkomsten at han leste fra journalen sin.
EnglishIt's good for you because you can have a break after all these fantastic people.
Det er bra for dere fordi dere kan få en pause etter alle disse fantastiske folkene.
EnglishNote that after sending the wire transfer, it cannot be diverted to another bank.
Merk: Når bankoverføringen har startet, kan den ikke omdirigeres til en annen bank.
EnglishAre you still unable to view the Google ads after following steps 1 and 2 above?
Om du fremdeles ikke kan vise Google-annonser etter å ha fulgt trinn 1 og 2 ovenfor?
English7:25 MO: One of our first launches was after the Dallas tornadoes this past April.
7:25 MO: En av våre første forsøk på dette var etter tornadoen i Dallas sist april.
English12:07 Steve Pink reading his journal happened five months after he came home.
12:07 Steve Pink leser fra journalen sin fem måneder etter at han kom tilbake.
EnglishAfter Justin was given anti-seizure medication, the change in him was amazing.
Etter at Justin ble medisinert mot anfallene var forandringen i ham utrolig.
EnglishAfter all, the meme for Shaker-dom was essentially a sterilizing parasite.
Alt i alt var jo meme for Shaker-het i bunn og grunn en steriliserende parasitt.
EnglishThey did all of this in four hours after seeing the computer for the first time.
De gjorde alt dette i løpet av fire timer etter å ha sett datamaskinen for første gang.
EnglishAfter we ship your order: You’ll get a second email with its tracking number.
Når vi sender bestillingen din: Du får en ny e-post som inneholder sporingsnummeret.
EnglishYet, after just a few weeks of use, you'll throw this material in the trash.
Likevel, etter bare noen uker med bruk, kaster man dette materialet i søpla.
EnglishAfter you take the steps above, a new window will open displaying the source code.
Når du har utført trinnene ovenfor, kommer det opp et nytt vindu som viser kildekoden.
EnglishAfter 20 years, we see emerging the debris accumulation zone of the North Pacific Gyre.
Etter 20 år, ser vi avfallet dukke opp og samles i Nordre Stillehavs-strømmen.
EnglishThe same countries, the same measure of inequality, one problem after another.
De samme landene, de samme målene for ulikhet, og for det ene problemet etter det andre.
EnglishIt will appear as another username after you add Gmail to your account.
Den blir vist som et annet brukernavn etter at du har lagt til Gmail i kontoen.
EnglishAfter that, you can listen to a sample of the song as many times as you'd like.
Etter det, kan du lytte til et utdrag av sangen så mange ganger du vil.
EnglishYou will receive a cancellation email after you've cancelled your order.
Du mottar en kansellerings-e-post etter at du har kansellert bestillingen din.
EnglishFollow the steps below after you have installed the Google Publisher Plugin.
Følg fremgangsmåten nedenfor når du har installert Google Programtillegg for utgivere.
EnglishAfter the Hangout On Air, the recording will be marked as unlisted on YouTube.
Etter at Hangout On Air-sendingen er ferdig, merkes opptaket som ikke oppført på YouTube.

Synonymer (engelsk) for "after":

after