Engelsk-norsk oversettelse av "additionally"

EN

"additionally" norsk oversettelse

EN

additionally {adverb}

volume_up
additionally

Eksempler av "additionally" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishAdditionally, you can report suspicious activity to our traffic team directly.
I tillegg kan du rapportere mistenkelig aktivitet direkte til trafikkteamet vårt.
EnglishAdditionally, please remember that once an order is canceled, it cannot be reinstated.
Husk også at når en bestilling er kansellert, kan den ikke aktiveres på nytt.
EnglishAdditionally, your USB flash drive or SD card may not be recognizable by Windows.
I tillegg kan det hende at minnepinnen din eller SD-kortet ditt ikke gjenkjennes av Windows.
EnglishAdditionally, you can set a price for each app separately in individual currency per country.
Du kan også angi prisen for hver enkelt app i en individuell valuta per land.
EnglishAdditionally, notifications are sent to the email address associated with your AdSense account.
I tillegg sendes varsler til e-postadressen som er knyttet til AdSense-kontoen din.
EnglishAdditionally, some users won't have access to Direct Connect.
I tillegg er det enkelte brukere som ikke kommer til å ha tilgang til Direkteforbindelse.
EnglishAdditionally, please be aware that different banks often take different amounts of time to clear any check.
Behandlingstiden for sjekkene kan dessuten variere fra bank til bank.
EnglishAdditionally, Google+ Pages can participate in Google+ Communities.
EnglishAdditionally, the following size restrictions will be enforced:
EnglishAdditionally, you will no longer be able to publish new applications.
EnglishAdditionally, the account must be associated with a Google email address (either Gmail or a Google-hosted domain).
I tillegg må kontoen være tilknyttet en Google-e-postadresse (enten Gmail eller et Google-domene).
EnglishAdditionally, our crawlers might have discovered a temporary URL that is no longer used for one of your pages.
Søkerobotene våre kan i tillegg ha funnet en midlertidig nettadresse som ikke lenger brukes for en av sidene dine.
EnglishAdditionally, you should be aware of the following:
EnglishAdditionally, publishers now have the opportunity to opt in to receiving gambling ads through the category filtering feature.
Utgivere har også nå muligheten til å velge å motta gamblingannonser ved å bruke funksjonen for kategorifiltrering.
EnglishAdditionally, keep in mind that for security reasons we recommend that you don't elevate the privilege of Google Chrome to administrator.
Vær også oppmerksom på at vi av sikkerhetsgrunner anbefaler at du ikke kjører Google Chrome på administratornivå.
EnglishAdditionally, Google ads may not appear on content that incites or advocates for harm against an individual or group.
Google-annonser kan heller ikke vises i forbindelse med innhold som oppmuntrer til eller forfekter vold mot en enkeltperson eller gruppe.
EnglishAdditionally, publishers are responsible for monitoring each webpage upon which their ad code appears to ensure compliance with our policies.
Det er videre utgivernes ansvar å overvåke alle nettsidene som annonsekoden deres blir vist på, for å sikre at retningslinjene våre overholdes.
EnglishAdditionally, topics such as sexual health and sex tips may be held to a higher standard of professionalism than content that isn't bordering on mature.
Emner som omhandler seksuell helse og tips om sex, kan også bli vurdert ut fra en høyere profesjonell standard enn innhold som ikke grenser til seksuelt innhold.
EnglishAdditionally, we recommend learning how to segment your traffic to help you best understand, monitor, and evaluate the traffic to your site.
Vi anbefaler i tillegg at du leser mer om hvordan du kan segmentere trafikken din, slik at du kan overvåke, evaluere og forstå trafikken til nettstedet ditt på en bedre måte.
EnglishAdditionally, Google's Webmaster Guidelines are applicable to mobile websites and following them will help Google find, index, and rank your mobile site.
I tillegg gjelder Googles retningslinjer for nettredaktører for mobilnettsteder, og ved å følge dem hjelper du Google med å finne, indeksere og rangere mobilnettstedet ditt.

Synonymer (engelsk) for "additionally":

additionally
English
addition
additional
English