Engelsk-norsk oversettelse av "Acts"

EN

"Acts" norsk oversettelse

volume_up
act {subst.}
EN

Acts {egennavn}

volume_up

Eksempler av "Acts" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishSilk, during its self-assembly process, acts like a cocoon for biological matter.
Silke, under sammensettingen av seg selv, oppfører seg som en kokong for biologisk materie.
EnglishTwo facts: The first is that gravity acts on all objects in the same way.
Det er to grunner: Først av alt så vil tyngdekraften påvirke alle objekter på lik måte.
EnglishThis also includes soliciting minors for sexual acts, which is also known as "enticement."
Dette omfatter også forsøk på å lokke mindreårige til seksuelle handlinger.
EnglishAnd I'll start out with a puzzle, the puzzle of indirect speech acts.
Og jeg vil begynne med et problem, problemet med indirekte talehandlinger.
EnglishSomeone speaks, there's resonance in all these receiving brains, the whole group acts together.
Noen snakker, det er resonans i alle disse mottagende hjernene, gruppen opptrer samlet.
EnglishUnderage, non-consensual, or illegal sex acts
Seksuelle handlinger uten samtykke eller med mindreårige, eller ulovlige seksuelle handlinger
EnglishThese components communicate to my cell phone in my pocket which acts as the communication and computation device.
Disse kompoentene kommuniserer med mobilen i lommen min som fungerer som en kommunikasjons- og regneenhet.
EnglishBut now, in our third acts, it may be possible for us to circle back to where we started and know it for the first time.
Men nå, i vår tredje akt, er det mulig å vende tibake til begynnelsen og bli kjent med den for første gang.
EnglishHe said, "The skin acts like a sponge.
EnglishAnd hemoglobin acts as a molecular sponge to soak up the oxygen in your lungs and then carry it to other parts of the body.
Hemoglobin opptrer som en molekylær svamp som suger opp oksygen i lungene våre og deretter frakter det til andre deler av kroppen.
English15:18 And in a more subtle way, I think, this works for all of the veiled speech acts involving plausible deniability: the bribes, threats, propositions, solicitations and so on.
15:18 Og på en mer dempet måte, tror jeg det gjelder for alle de tilslørte talehandlingene beregnet på "troverdig benektelse": Bestikkelsene, truslene, forslag, anmodninger og så videre.