EN

abuse {substantiv}

volume_up
1. "a corrupt practice"
I wish that sexual abuse and exploitation in schools would stop."
Jeg ønsker at sextrakassering og misbruk i skoleverket opphører."
At this time, it's not possible to report abuse when in a Hangout on a mobile device.
Det er foreløpig ikke mulig å melde fra om misbruk når man deltar i Hangouter via mobilenheter.
If you do get an unwanted message, just click the Report Spam or Abuse link in the email.
Hvis du mottar en uønsket e-post, klikker du bare på linken Rapporter nettsøppel eller misbruk i e-posten.
2. "improper usage"
I wish that sexual abuse and exploitation in schools would stop."
Jeg ønsker at sextrakassering og misbruk i skoleverket opphører."
At this time, it's not possible to report abuse when in a Hangout on a mobile device.
Det er foreløpig ikke mulig å melde fra om misbruk når man deltar i Hangouter via mobilenheter.
If you do get an unwanted message, just click the Report Spam or Abuse link in the email.
Hvis du mottar en uønsket e-post, klikker du bare på linken Rapporter nettsøppel eller misbruk i e-posten.
3. "sexual assault"
4. "physical maltreatment"
5. "insulting speech"

Eksempler av "abuse" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishDon't worry -- we aren't enabling spammers to abuse the system by not revealing IP addresses.
Ikke vær redd, vi lar ikke spammere misbruke systemet ved å ikke avsløre IP-adresser.
EnglishAt this time, it's not possible to report abuse when in a Hangout on a mobile device.
Det er foreløpig ikke mulig å melde fra om misbruk når man deltar i Hangouter via mobilenheter.
EnglishI wish that sexual abuse and exploitation in schools would stop."
Jeg ønsker at sextrakassering og misbruk i skoleverket opphører."
EnglishIt may be helpful to keep a record of the abuse to show to law enforcement.
Det kan være nyttig å dokumentere misbruket, slik at du har noe å vise til retts- eller politimyndighetene.
EnglishIf you do get an unwanted message, just click the Report Spam or Abuse link in the email.
Hvis du mottar en uønsket e-post, klikker du bare på linken Rapporter nettsøppel eller misbruk i e-posten.
EnglishRefunds will not be granted in situations of purchase abuse.
Refusjoner blir ikke innvilget ved tilfeller av kjøpsmisbruk.
EnglishIn an effort to protect our users from abuse, we limit the number of accounts each phone number can create.
Vi begrenser antall kontoer som kan opprettes fra én og samme telefon for å beskytte brukerne våre mot misbruk.
EnglishSometimes our algorithms may flag and remove legitimate reviews in our effort to combat abuse.
Det hender enkelte ganger at algoritmene våre rapporterer og fjerner legitime anmeldelser under arbeidet med å bekjempe misbruk.
EnglishGoogle AdSense absolutely prohibits monetization of content related to child sexual abuse imagery or pedophilia.
Google AdSense forbyr helt og holdent inntektsgenerering fra innhold relatert til bilder av seksuelt misbruk av barn eller pedofili.
EnglishGoogle has always been at the forefront in the fight against online child abuse, and an avid supporter of family safety online.
Google har alltid vært i første rekke i kampen mot misbruk av barn på nettet, og er en sterk forkjemper for familiesikkerhet på nettet.
EnglishTo report someone's profile as abuse, impersonation, or some other violation of our User Content and Conduct Policy:
Sånn melder du fra om profiler der det forekommer misbruk, falsk identitet eller andre brudd på retningslinjene våre for brukerinnhold og brukeratferd:
English5:30 Now we're all born with spirit, all of us, but sometimes it gets tamped down beneath the challenges of life, violence, abuse, neglect.
5:30 Vi er alle sammen født med en sjel, men noen ganger blir den tråkket ned av livets utfordringer, vold, misbruk, vanskjødsel.
EnglishPlease also contact the team if you need to report Wallet abuse, such as unauthorized charges, account hijacking, and phishing.
Ta også kontakt hvis du vil rapportere om misbruk i Google Wallet, som for eksempel uautoriserte belastninger, kontokapring eller nettfisking.
EnglishWe sometimes refuse requests if we believe someone is attempting to abuse these policies to remove other information from our results.
Vi avslår iblant forespørsler hvis vi mener noen prøver å misbruke disse retningslinjene for å fjerne annen informasjon fra resultatene våre.
English5:08 One more strange epidemic in the United States that I want to acquaint you with is this phenomenon of abuse and misuse of prescription drugs.
5:08 Enda en merkelig epidemi i USA som jeg ønsker å gjøre dere kjent med er dette fenomenet rundt misbruk og uriktig bruk av reseptbelagte legemidler.
EnglishIn an effort to protect our users from abuse, we sometimes ask users to prove they’re not a robot before they're able to create or sign in to accounts.
For å beskytte brukerne våre mot misbruk, ber vi noen ganger brukere om å bevise at de ikke er roboter før de kan opprette eller logge på kontoer.
EnglishReporting Abuse Our publisher policies play an important role in ensuring a positive experience for both Books on Google Play users and our publishing partners.
Rapportering av misbruk Retningslinjene for utgivere spiller en viktig rolle i å sikre en positiv opplevelse for både brukere og utgivere på Google Play Bøker.
EnglishTo help fight spam and abuse, Gmail uses email authentication to verify if a message was actually sent from the address it appears to be sent from.
For å bidra til å unngå nettsøppel og misbruk bruker Gmail e-postgodkjenning til å bekrefte at en melding faktisk ble sendt fra den adressen den ser ut til å være sendt fra.
EnglishAs you may know, in order to protect the interests of our publishers as well as those of our advertisers, Google monitors clicks on Google ads to prevent any abuse of the AdSense program.
Google overvåker klikk på Google-annonsene for å beskytte utgivernes og annonsørenes interesser, og forhindre misbruk av AdSense-programmet.