EN

about {preposisjon}

volume_up
1. alminnelig
about (også: around, round)
This thing's selling still about a million copies a month.
Den selger fremdeles rundt en million eksemplarer i måneden.
Then from about 600 to 800 million years ago, multi-celled organisms appear.
Så, for rundt 600 - 800 millioner år siden, dukket det opp flercellede organismer.
2:12 So I was about 11 when I went along to my first meditation class.
2:12 Jeg var rundt 11 da jeg gikk til min første mediterings-skole.
2. "around"
Now, it may bring a certain amount of comfort, but that comfort lasts only about 20 minutes or so.
Riktignok kan det føre med seg noe trøst, men den trøsten varer i omkring 20 minutter.
You walk along -- and I'm about to pull this onto the floor.
Du går omkring, og jeg holder på å trekke den i gulvet.
6:24 Now just about that time, the practice of surgery evolved from big to small, from wide open incisions to keyhole procedures, tiny incisions.
6:24 Omkring på den tiden, utviklet det kirurgiske yrket seg fra stort til lite, fra store åpne kutt til kikkhullskirurgi, små kutt.
about
volume_up
rundt {prep.} (omkring)
This thing's selling still about a million copies a month.
Den selger fremdeles rundt en million eksemplarer i måneden.
Then from about 600 to 800 million years ago, multi-celled organisms appear.
Så, for rundt 600 - 800 millioner år siden, dukket det opp flercellede organismer.
2:12 So I was about 11 when I went along to my first meditation class.
2:12 Jeg var rundt 11 da jeg gikk til min første mediterings-skole.
3. "in concern with"
about
volume_up
om {prep.} (i relasjon med)
And the reason is, it's about appreciation and it's about contribution.
Og grunnen er at det handler om å sette pris på ting og det handler om å bidra.
No one wants to talk about it, and the less you talk about it the more you have it.
Ingen vil snakke om det, og jo mindre du snakker om det, jo mer har du det i deg.
It's not about being scarce, it's about accessibility.
Det handler ikke om knapphet, det handler om tilgjengelighet.
4. "near"
about
volume_up
rundt {prep.} (nær)
This thing's selling still about a million copies a month.
Den selger fremdeles rundt en million eksemplarer i måneden.
Then from about 600 to 800 million years ago, multi-celled organisms appear.
Så, for rundt 600 - 800 millioner år siden, dukket det opp flercellede organismer.
2:12 So I was about 11 when I went along to my first meditation class.
2:12 Jeg var rundt 11 da jeg gikk til min første mediterings-skole.
5. "concerning"
about (også: toward, towards)
Then I'm going to have to make an argument why you're incorrect about the other assumption.
Så skal jeg komme med et argument om hvorfor du tar feil angående den antakelsen.
10:13 CA: But what conversations did you or do you have with your mother about 4chan?
10:13 CA: Men hvilke samtaler hadde du eller har du hatt med din mor angående 4chan?
1:07 And so I'm going to talk a little bit about that, keeping in mind that we have a lot on the program here.
1:07 Og derfor kommer jeg til å si en god del angående dette, men vi skal også huske på at det er betydelig annet på programmet her.
about
And the reason is, it's about appreciation and it's about contribution.
Og grunnen er at det handler om å sette pris på ting og det handler om å bidra.
No one wants to talk about it, and the less you talk about it the more you have it.
Ingen vil snakke om det, og jo mindre du snakker om det, jo mer har du det i deg.
It's not about being scarce, it's about accessibility.
Det handler ikke om knapphet, det handler om tilgjengelighet.

Eksempler av "about" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishLearn more about his work and learn how you can join in at insideoutproject.net.
Lær mer om hans arbeid og finn ut hvordan du kan delta, på insideoutproject.net.
English4:04 I said, "Don, what's sustainable about feeding chicken to fish?"
4:04 Jeg spurte: "Don, hva er bærekraftig ved å fôre fisk med kylling?" (Latter)
English12:24 Another fundamental thing we learned was about liking your main character.
12:24 En annen grunnleggende ting vi lærte handlet om å like hovedpersonen din.
EnglishBelow are some of our most frequently asked questions about disabled ad serving.
Nedenfor finner du noen av de vanligste spørsmålene om deaktivert annonsevisning.
EnglishPublishers usually receive their checks about 2-4 weeks after the mailing date.
Utgivere mottar vanligvis sjekkene sine cirka 2–4 uker etter postleggingsdatoen.
EnglishAnd in fact, we have known for centuries about the transcendent power of solitude.
Faktisk, har vi visst i århunder at å være alene besitter en transendental kraft.
EnglishBut the nice thing about visual illusion is we can easily demonstrate mistakes.
Men det fine med visuelle illusjoner, er at vi enkelt kan vise at det er feil.
EnglishLearn about private browsing for Chrome, Internet Explorer, Firefox, or Safari.
Finn ut mer om privat surfing for Chrome, Internet Explorer, Firefox eller Safari.
EnglishReview the table below for more detailed information about the HP Chromebook 11.
Les tabellen nedenfor for å se mer detaljert informasjon om HP Chromebook 11.
EnglishNo one wants to talk about it, and the less you talk about it the more you have it.
Ingen vil snakke om det, og jo mindre du snakker om det, jo mer har du det i deg.
English5:58 This is a piece that I just recently completed about another tragic phenomenon.
5:58 Dette er et verk som jeg nettopp gjorde ferdig om et annet tragisk fenomen.
English0:15 Mark Zuckerberg, a journalist was asking him a question about the news feed.
0:15 Mark Zuckerberg, en journalist spurte ham et spørsmål om nyhetsstrømmen.
English4:13 Let me just talk about brands for a moment, because some of you run brands.
4:13 Jeg vil snakke om merker øyeblikkelig fordi noen av dere kjører merker.
English12:39 When talking about those reasons, let's break down certain preconceptions.
12:39 Når man snakker om disse grunnene, la oss dele det opp i visse forestillinger.
EnglishLearn more about Win32/Sirefef.gen!C virus in Microsoft's Malware Protection Center
Finn ut mer om Win32/Sirefef.gen!C-viruset i Microsofts Malware Protection Center
EnglishYou'll need to have information about your business handy to complete this step.
I den forbindelse trenger du informasjon om bedriften din lett tilgjengelig.
English1:02 More recently, I wrote an article for Esquire called -- about radical honesty.
1:02 Mer nylig skrev jeg en artikkel for Esquire kalt - "Om Radikal Ærlighet".
EnglishIf you're not sure about the contents of the download, click Discard instead.
Hvis du ikke er trygg på innholdet i nedlastingen, klikker du i stedet på Forkast.
EnglishSo, they say Jesus did talk a lot about helping the outcasts, helping poor people.
Man sier jo at Jesus snakket mye om å hjelpe de utstøtte, hjelpe de fattige.
English15:03 And I want to turn now, briefly, to talk about that book, which I've read.
15:03 Jeg vil endre tema nå, over til å snakke om boken, som jeg har lest.