Engelsk-norsk oversettelse av "a lot"

EN

"a lot" norsk oversettelse

EN

a lot {adverb}

volume_up
1. alminnelig
a lot (også: much, lot)
Kids already do a lot of learning from adults, and we have a lot to share.
Barn lærer allerede mye av voksne, og vi har mye å dele.
That requires a lot of patience and a lot of energy.
Det krever mye tålmodighet og mye energi.
And when you look at the news through that filter, a lot falls by the wayside.
Og når du ser på nyheter gjennom det filteret, så er det mye som faller gjennom.
a lot (også: much, lot)
And there were a lot of cute girls in the soprano section, as it turns out.
Og det var en masse pene jenter i soprano seksjonen viste det seg.
And the reason is, it takes a lot of trust to play a game with someone.
Og årsaken er, at det krever masse tillit å spille et spill med noen.
We paid a lot of money for that information, be we didn't get it.
Vi betalte masse penger for den informasjonen, men vi fikk den ikke.
2. "often"
5:52 Rwanda er et sted som forfølger meg ofte.
In fact, often, as we've seen happen in a lot of the Arab Spring revolts, often those divisions are along religious lines.
Faktisk, ofte, slik vi har sett i mange av opprørene fra den arabiske våren, er ofte disse skillelinjene langs religiøse linjer.
And they said, "Well, this effect also happens to experts, people who are well-paid, experts in their decisions, do it a lot."
Og de sier at denne effekten også skjer hos eksperter,- -folk som er godt betalt, eksperter når det gjelder beslutninger,- -gjør det ofte.
3. "very much"
a lot (også: many)
2:04 across a lot of different media from a lot of big names.
2:04 fra mange slags uttrykksmiddel og fra mange velkjente navn.
It killed like 90 percent of the birds, which, for this place, is a lot of birds.
Det tok livet av 90 prosent av alle fuglene, som i dette området er mange fugler.
There's a lot of this stuff happening; it's really pretty remarkable.
Det skjer mange slike ting, og det er ganske bemerkelsesverdig.

Eksempler av "a lot" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishIt killed like 90 percent of the birds, which, for this place, is a lot of birds.
Det tok livet av 90 prosent av alle fuglene, som i dette området er mange fugler.
EnglishAnd when you look at the news through that filter, a lot falls by the wayside.
Og når du ser på nyheter gjennom det filteret, så er det mye som faller gjennom.
EnglishAnd unless you've been on Mars recently, you know there's a lot of that out there.
Og om du ikke nylig har vært på Mars,- -så vet du at slikt finnes det mye av.
EnglishAnd that can be done by raising the density in very specific spots a whole lot.
Og det kan oppnås ved å øke tettheten i svært spesifikke steder en hel del.
EnglishSo, they say Jesus did talk a lot about helping the outcasts, helping poor people.
Man sier jo at Jesus snakket mye om å hjelpe de utstøtte, hjelpe de fattige.
English♫ Dum da ta da dum ♫ ♫ Dum da ta da dum ♫ ♫ Da ta da da ♫ That's a lot of power.
♫ Dum da ta da dum ♫ ♫ Dum da ta da dum ♫ ♫ Da ta da da ♫ Det er mye makt.
EnglishAs a Google Play developer, you have invested a lot into building your brand.
Som Google Play-utvikler har du investert mye for å bygge opp merkevaren din.
EnglishSome of you might be thinking, "That's a lot of time to spend playing games.
Noen av dere tenker kanskje, "Det er et stort tidsforbruk på å spille spill."
EnglishSo, I could tell you a lot about shame, but I'd have to borrow everyone else's time.
Jeg kunne ha fortalt dere masse om skam, men da måtte jeg ha lånt alle andre sin tid.
EnglishIn 1915, it's not like newspapers were sweating a lot about their civic responsibilities.
I 1915 hadde ikke akkurat avisene et anstrengt forhold til sitt samfunnsansvar.
EnglishSo I first noticed this in a place I spend a lot of time -- my Facebook page.
Først la jeg merke til dette på et sted der jeg tilbringer mye tid – Facebook-siden min.
EnglishWell now, I know a lot of times we act like ducks, but you're not a duck.
Ja, jeg vet at mange ganger så opptrer vi som ender, men du er ikke en and.
EnglishAnd I think a lot of people in his day probably thought he was a bit of a kook.
Og jeg tror at mange på den tiden antakelig syntes han var en raring.
English10:22 Now, things -- I'm making this sound very easy, this is actually a lot of work.
10:22 Jeg får alt dette til å virke veldig lett, men det er mye arbeid.
English16:11 There's been a lot of talk about dreams over the course of this few days.
16:11 Det har vært mye snakk om drømmer i løpet av de siste dagene.
EnglishNot all the time -- these things aren't absolute -- but a lot of the time.
Nå er hele tiden -- disse tingene er ikke absolutte -- men mye av tiden.
EnglishYou lot, you're all right, but we'll get you eventually, don't worry.
Dere greier dere, folkens, men vi tar dere også før eller siden, vær trygg.
EnglishI use a lot of tricks, which means that sometimes I have to lie to you.
Jeg bruker mange triks, noe som betyr at av og til må jeg lyve til dere.
English0:37 Mental note to the liberators: throwaway plastics take a lot of space and don't biodegrade.
0:37 Mental merknad til frigjørerne: Engangsplast tar mye plass og brytes ikke ned.
English1:50 (Laughter) So, what happens when a medium suddenly puts a lot of new ideas into circulation?
1:50 (Latter) Så, hva skjer når et medie plutselig setter mange nye ideer i omløp?

Synonymer (engelsk) for "a lot":

a lot

Lignende oversettelser av "a lot" på norsk

lot adverb
Norwegian
a artikkel
Norwegian
a little bird told me
a little adverb
Norwegian
parking lot substantiv
a bit adverb
Norwegian
a tough nut to crack
a cappella adverb
Norwegian
a hard nut to crack