Engelsk-nederlandsk oversettelse av "to waive"

EN

"to waive" nederlandsk oversettelse

EN

to waive [waived|waived] {verb}

volume_up
In other words, waive the use of anti-personal mines as long they do not need them, but pledge to use them the day the need arises.
Met andere woorden, afzien van het gebruik van anti-persoonsmijnen, maar besluiten om er gebruik van te maken op de dag dat het noodzakelijk is.

Eksempler av "to waive" på nederlandsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishAnd for that straightforward reason, we should vote here today to waive his immunity.
Om deze eenvoudige reden dienen wij te besluiten zijn immuniteit op te heffen.
EnglishThe Court of Justice, sitting as a full Court, may waive the immunity.
Het Hof van Justitie kan, in voltallige zitting, de immuniteit opheffen.
EnglishParliament asked the Commission to waive its excessive privileges.
Het Parlement vroeg aan de Commissie om afstand te doen van hun overdreven privileges.
EnglishIt is not a question of voting to waive anybody's immunity.
De stemming heeft niet betrekking op het opheffen van de immuniteit van wie dan ook.
EnglishOf course we would waive immunity under those circumstances.
Het spreekt voor zich dat de immuniteit dan opgeheven dient te worden.
EnglishThere were three requests to waive the parliamentary immunity of Spanish MEPs.
Er zijn drie gevallen waarin verzoeken werden ingediend tot opheffing van de immuniteit van een Spaanse collega.
EnglishI therefore agree with Mr MacCormick's proposal not to waive Mr Brie's immunity.
Ik ben het dan ook eens met het voorstel van de heer MacCormick om de immuniteit van de heer Brie niet op te heffen.
EnglishWe are informed that normally the Folketing would waive immunity in a case of this kind.
Wij hebben te horen gekregen dat de Folketing normaal gesproken de immuniteit in een zaak als deze altijd opheft.
EnglishOur recommendation is that we should not waive immunity.
Ons advies luidt dat we die immuniteit niet moeten opheffen.
EnglishWhat is the position in the proceedings to waive the immunity of Marcello Dell'Utri MEP?
Hoe is de stand van zaken betreffende de opheffing van de parlementaire immuniteit van onze collega Marcello Dell'Utri?
EnglishI shall waive the remainder of my speaking time, which should certainly put me in the President's good books!
Ik zal mijn toespraak voortijdig beëindigen en ik denk dat de Voorzitter daar erg tevreden over is!
EnglishThe Legal Affairs Committee recommends to the House that we decide not to waive immunity in this case.
De Commissie juridische zaken en interne markt adviseert het Parlement de immuniteit in dit geval niet op te heffen.
EnglishConsequently, the decision to waive the parliamentary immunity of a Member of this House must be greeted with due caution.
Daarom dient bij het opheffen van de immuniteit van een lid de nodige voorzichtigheid betracht te worden.
EnglishHowever, it is their task to waive an immunity that would prevent the courts from carrying out their investigation.
Integendeel, we moeten de onschendbaarheid opheffen en de onderzoeksrechters zo in staat stellen hun werk te doen.
EnglishHowever, I will not vote to waive the immunity as requested, and my reasons for this are as follows.
Desalniettemin zal ik niet voor het verzoek om opheffing van zijn parlementaire immuniteit stemmen en ik wil hier uitleggen waarom.
EnglishHowever, we seem to waive sensible levels if the pollutant occurs naturally in groundwater.
Het lijkt er echter op dat wij geen zinvolle niveaus willen vastleggen voor verontreinigende stoffen die van nature in het grondwater voorkomen.
EnglishMadam President, I have to say that this is the first time I have voted to waive the immunity of Mr Le Pen.
Mevrouw de Voorzitter, ik moet toegeven dat ik voor het eerst voor de opheffing van de immuniteit van de heer Le Pen gestemd heb.
EnglishI waive my right to move an oral amendment.
EnglishWill the Member States have to waive their right to take part on an individual basis and will there be just one spokesman?
Zullen de lidstaten ervan afzien om individueel op te treden en zijn zij voornemens om met één stem te gaan spreken?
EnglishAs Mr MacCormick has pointed out, there have been cases where Parliament has decided to waive immunity.
Zoals de heer MacCormick al zei, hebben zich gevallen voorgedaan waarin het Parlement wel heeft besloten tot opheffing van de immuniteit.